"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561”


ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561” พร้อมฟังเสวนาในหัวข้อ “นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย” ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล และดำเนินรายการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป