"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2560


ผลการดำเนินงานคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 สามารถลุล่วงไปด้วยดี ดังนี้ มีผู้สมัครขอรับทุนฯ 83 คน จาก 17 คณะ แยกเป็นส่วนกลาง (ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต) 71 คน ศูนย์ลำปาง 12 คน  ไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดขั้นตอน 6 คน  มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรร 65 คน (ยกเว้นศูนย์ลำปาง) ผ่านเข้าสัมภาษณ์ที่ส่วนกลาง 20 คน  ศูนย์ลำปาง เข้าสัมภาษณ์ 11 คน (สละสิทธิ์ 1 ราย)  ผ่านเข้ารับการสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจทั้งหมด 18 คน และ ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง 4 คน ศูนย์ลำปาง 2 คน) โดยแยกประเภทเป็นทุนเต็ม 2 คน ทุนบางส่วน 3 คน และทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน 1 คน ได้แก่


กิจกรรมการคัดเลือกและดูแลนักศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้สร้างสรรค์เพิ่มเติมในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ก็เพื่อความสมบูรณ์ของกิ่งก้านที่แตกจากต้น และจะผลิดอกออกผลกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไป  
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป