"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลดหย่อนภาษีเงินได้ ปี 2561


 

ท่านสามารถบริจาคเงินออนไลน์ได้ เพียงแค่มีบัตรวีซ่า VISA หรือ บัตรมาสเตอร์การ์ด MasterCard ซึ่งออกโดยธนาคารใดก็ได้ทั่วโลก 
บริจาคเงินออนไลน์ "ต้องทำธุรกรรมก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561"

บริจาคตามงวดเวลา (Recurring) เป็นการบริจาคในลักษณะประจำติดต่อกันเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน (อาจเป็น 1 เดือน หรือ 3 หรือ 6 หรือ 12 เดือน หรือแล้วแต่จะกำหนด) โดยธนาคารจะตัดเงินจากบัตรเครดิต จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิก หรือ กำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้โดยกรอกแบบฟอร์ม หักบัตรเครดิต กรุณาส่งเอกสารมาที่ สำนักงานฯ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน [Download] และหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัตรเครดิต (Recurring) [Download]

เอกสารส่งที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 (ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่คุณอมรรัตน์ โทร. 0-2613-3777 ต่อ 4000 โทรสาร 0-2613-2043

หมายเหตุ : สามารถนำยอดเงินบริจาคนี้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้

Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป