"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"เรื่องลึกใต้ตึกโดม" ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์


หนังสือ "เรื่องลึกใต้ตึกโดม" เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเล่าประสบการณ์ตลอด 7 ปี ที่ผู้เขียนดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านแบบบันเทิงไม่เครียดเหมือนตำราทางวิชาการหลายเรื่อง ผู้เขียนพยายามอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มิใช่ "มโน" จากการรับฟังปากต่อปากหรือจากหน้าข่าวสารสื่อมวลชน หลายเรื่องผู้เขียนใช้โอกาส "ตอบโต้" เรื่องที่มีผู้กล่าวหาผู้เขียนไปด้วย


คลิกอ่าน >> หนังสือ "เรื่องลึกใต้ตึกโดม"


ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ


หนังสือ "เรื่องลึกใต้ตึกโดม" เขียนโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ราคาจำหน่าย เล่มละ 99 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
สั่งจองได้ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3777 

Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป