"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


 

อ่านรายละเอียด >> ระเบียบปฏิบัติของผู้รับทุนการศึกษา


หมายเหตุ  :  


  1. การเบิกจ่ายเงินทุน ให้นักศึกษาที่ได้รับทุน (ส่วนกลาง) ทุกคนไปรายงานตัวต่อคุณสรชา เทียมมณี งานบริการและคำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 1  ส่วน (ศูนย์ลำปาง) ไปรายงานตัวต่อคุณละอองดาว  หมื่นแสงคำ ฝ่ายการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม  ห้อง 4126  โทร.08-9952-6668  ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2560  

  2. แจ้งยืนยันการรับทุนและเข้าปฐมนิเทศ ที่คุณอมรรัตน์  สิทธิมงคลชัย ทาง https://www.facebook.com/Thammasatrelations/  หรือโทรศัพท์ 0-2613-3777 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2560

Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป