"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กองทุนประติมากรรม “ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและราษฎร”


             ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการสร้างอุทยาน 100 ปี อาจารย์ป๋วย ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ณ มธ.ศูนย์รังสิต กลุ่มศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยชมรมเพื่อนโดม  ชมรมพลังโดม กลุ่มรวมพลคนกิจกรรม และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีประติมากรรมในสวน ด้วยรูปปั้นขนาดพอเหมาะ ที่มีเรื่องราวย่อๆ ของบุคคลนั้นและเหตุการณ์เป็นตำนานไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่าน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ของคนธรรมศาสตร์รุ่นต่อๆ ไปและผู้มาเยี่ยมเยือน


Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป