"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาดูงานสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์


 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา มาศึกษาดูงานสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์, กองกิจการนักศึกษา มธ., สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ครัวธรรมศาสตร์อาสา โดยสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป