"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์


ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ  ประจำปีการศึกษา 2560

............................................


คณะอนุกรรมการฯ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาในเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น  บัดนี้ การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองทุนฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง  ดังนี้

คลิกอ่าน >> รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ  ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกอ่าน >> กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง วันที่ 30 กันยายน  2560 

                ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 309 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ 


-          นักศึกษาธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)  ทางคณะกรรมการฯ จะไปดำเนินการทำกิจกรรมและสอบสัมภาษณ์ที่ศูนย์ลำปาง  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


-          แต่งกายสุภาพ  และเพื่อความคล่องตัวในการทำกิจกรรมให้นุ่งกางเกงขายาวทั้งชายและหญิง


-          นำปากกามาสำหรับทำกิจกรรม

Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป