"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมงาน "ร้อยปีชาตกาล สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย"


เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก อันเป็นหมุดหมายแห่งการเผยแพร่อุดมคติในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในรอบสองปีที่ผ่านมา

[ กำหนดการ ]

13.00 ลงทะเบียน รับของที่ระลึก

13.30 ส. ศิวรักษ์ กล่าวเปิดงาน

13.40 ปาฐกถาพิเศษ โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

14.00 คลิปรายงานกิจกรรมฉลอง100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

14.15 เปิดตัวเว็บไซต์ puey-ungphakorn.org หนังสือเล่มต่างๆ และม้านั่งสองมหาบุรุษ 

- คุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คุณประวิทย์ เยี่ยมแสนสขุ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

15.30 ละครจาก The Blind Theatre Thailand

15.45 เสวนา "หนัก ใหญ่ ยาว (ปัญหา) เราจะทำอย่างไร จาก อ.ป๋วย สู่ Gen Y" 

- คุณอนุกูล ทรายเพชร folkrice

- คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ HAND Social Enterprise

- คุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย a-chieve

- คุณสตรีรัตน์ อยู่ดี ตัวแทนนักศึกษาในโครงการตามรอย อ.ป๋วย

17.00 กล่าวปิดงานโดย ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

** พร้อมการออกบูธจากนักศึกษาธรรมศาสตร์ และนิสิตจุฬาฯ **

สอบถามละเอียด 08 3331 6000 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม*

 

ที่มา : https://www.facebook.com/Puey100
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป