"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานปาฐกถาและเสวนาเนื่องในวาระ ๗๒ ปี วันสันติภาพไทย, ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ๔๕ ปี ปาจารยสาร วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐
Member
74 ศิษย์เก่า และ 27 บุคคลทั่วไป