"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
การสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกอ่าน >> คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา

คลิกอ่าน >>  กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา

2. เรียงความของผู้สมัครรับทุน

3. แผนที่แสดงเส้นทางฯ

4. สำเนาใบเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการติดต่อนักศึกษาฯ

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการติดต่อนักศึกษาของกองทุนฯ 

ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่

- งานกิจการนักศึกษาคณะที่สังกัด

- ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-2921

- สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3777-8   

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป