"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1


ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ ได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น จะมีการอบรมครั้งต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ขอเชิญสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร.0-2613-3777-8

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป