"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "แรลลี่บัณฑิตอาสาสมัครเพื่อการกุศล" ครั้งที่ 1


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ กิจกรรม "แรลลี่บัณฑิตอาสาสมัครเพื่อการกุศล" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร ร่วมกับ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 
 

 
Member
105 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป