"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประมวลภาพกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ช่วยน้ำท่วมภาคใต้


กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน เป็นการระดมพลังลูกแม่โดม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ศาสตร์ มธ., ทีมแพทย์จาก รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ทุกภาคส่วน, บ.ไทยนครพัฒนา, พี่ๆ เพื่อนๆ ธรรมศาสตร์ทุกท่าน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในพื้นที่ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้คือ สมาคมธรรมศาสตร์นครศรีธรรมราชและพัทลุง 


Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป