"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ นครราชสีมา


 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ท่านนายกสมาคมธรรมศาสตร์ นครราชสีมาพร้อมด้วยกรรมการได้มาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมธรรมศาสตร์ นครราชสีมาและกรรมการ ณ ที่นี้ค่ะ
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป