"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Unesco ยกย่อง อ.ป๋วย เป็นบุคคลสำคัญของโลก


     เป็นทีน่ายินดีอย่างยิ่ง ในโอกาส 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ลงมติเห็นชอบให้ประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นผลการประชุมสดๆร้อนๆ จากที่ประชุมสำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา หลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากณ์ ยื่นเรื่องผ่านทางรัฐบาลไทย เพื่อเสนอต่อองค์การสหประชาชาติหรือ UNESCO เพื่อเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยยูเนสโกลงมติยกย่อง ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้ว ในโอกาส 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งครบสมบูรณ์ใน วันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้โดย ประเทศสมาชิกที่ลงเสียงสนับสนุน คือ ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าขณะนี้องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ผานกระบวนการเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐศาสตร์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นับเป็นคนไทย คนที่ 26 ที่ UNESCO ได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและชาวธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ทานคือ บุคคลสำคัญ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เคยเป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ การเมือง รุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี พ.ศ. 2507 - 2515 และรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี พ.ศ.2518 – 2519 นอกจากนี้ท่านคือ บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง ในฐานะนกเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการธนาคารแหงประเทศไทย เคยปกป้องประเทศไทยในฐานะสมาชิกขบวนการเสรีไทย และเคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2508 เป็นเจ้าของงานเขียน คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักประกันสังคม และคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ทุก คนพึงมีและท่านให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาชนบท เป็นที่มาของงานพัฒนาชนบทมากมายในเวลาต่อมา และ ร่วมก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ที่ จ.ชัยนาทในปี พ.ศ.2510


      ช่วงปี 2519 หลังเกิดรัฐประหาร พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เดินทางลี้ภัยออกนอกประเทศ ก่อนจะเดินทางกลับมาประเทศไทย  เมื่อ ปีพ.ศ.2530 และกลับไปใช้ชีวิตในต่างแดนก่อนจะถึงแก่กรรม เมื่อ ปีพ.ศ.2542 วัย 83 ปีที่กรุงลอนดอน ด้วยคุณูปการในด้านการศึกษา การเมือง และหลักเศรษฐศาสตร์ ในบทบาทหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ อาจารย์ นักบริหาร ข้าราชการ และนักพัฒนาชนบท ท่านจะให้ความสำคัญเสมอ ในเรื่องของความซื่อสัตย์และ ตรงไปตรงมา ต่อต้านการคอรัปชั่น การดำรงตนอย่างสมถะและพอเพียง และความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ ดังนั้นในโอกาสที่จะถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์และ ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ทุกภาคส่วนที่ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงร่วมกันเฉลิมฉลอง  และเชิดชูคุณูปการด้านต่างๆ ของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ด้วยกิจกรรมต่างๆ  มากมาย เพื่อให้ทั้งชาวธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสานปณิธานอันยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมจรรโลงสังคมอันดีให้แก่ ประเทศไทยต่อไป

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป