"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 100ปี ชาตกาล อ.ป๋วย


เชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสืบสานปณิธาน ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวาระ 100 ปีชาตกาล

     การรำลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วยที่ดีที่สุดคือการเผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์ของท่านไปสู่คนรุ่นหลัง ให้คนรุ่นหลังรุ่นต่อรุ่นไม่ลืมเลือนคนเก่ง คนดีเช่นท่าน และสืบสานปณิธานของท่านตามกำลัง โอกาสและสติปัญญาความสามารถ

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงาน 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยได้ประสานพลังกับหน่วยงานต่างๆ และลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป๋วยร่วมกันดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


1. เสนอชื่ออาจารย์ป๋วย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อยูเนสโก


2. โครงการจัดสร้าง "อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี"


3. โครงการฟื้นฟูบูรณะอนุสรณ์สถานอาจารย์ป๋วย ที่ชุมชนวังน้ำขาว จ.ชัยนาท


4. การจัดแสดงละครเวทีเรื่อง "มังกรสลัดเกล็ด The Musical"


5. กิจกรรมป๋วยเสวนาสัญจรสู่ภูมิภาค 10 จังหวัด


6. โครงการจัดทำสื่อเพื่อการอ่านสำหรับเด็กและเยวชน


7. จัดมอบรางวัล "สันติประชาธรรม"


8. โครงการจัดทำ สารป๋วย รายเดือน


9. โครงการจัดทำตราแสตมป์ที่ระลึก


10. การจัดพิมพ์หนังสือ


11. โครงการอื่นๆ เพื่อร่วมเผยแพร่เกียรติคุณอาจารย์ป๋วย


      ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วม โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วยในวาระ 100 ปีชาตกาลอันสำคัญนี้ คณะกรรมการเตรียมงานฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมของที่ระลึกอาจารย์ป๋วย แสดงความขอบคุณแก่ท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  โดยท่านสามารถดูคู่มือการรับบริจาคได้ที่นี่ Download PDF

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป