"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
พพ.แก้ปัญหา,ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน


 นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แต่พบว่าผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่มีความคืบหน้าในการเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจริง โดยขณะนี้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) และทั้ง 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟภ. กฟน.) ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ตรวจสอบสัญญาโดยละเอียดและมีแนวทางดำเนินการจะเข้มงวดใช้มาตรการยกเลิกสัญญาทันที หากพบการกระทำที่ส่อว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยการจำหน่ายใบอนุญาตต่อและไม่กระทำตามสัญญา ทั้งนี้ นอกจากการจัดระเบียบดังกล่าวแล้ว พพ. พบว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคอีสานจำนวนหลายแห่ง แม้จะได้รับสัญญา PPA แล้ว แต่พบว่ายังไม่ดำเนินการก่อสร้าง โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าเหล่านี้แม้ยังไม่ได้ก่อสร้างจริงแต่จะได้รับสิทธิการเข้าระบบสายส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ระบบรองรับไฟฟ้าของสายส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องคำนวนไว้ก่อนเต็มจนไม่สามารถเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าได้ บื้องต้น พพ.ได้ตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในภาคอีสานพบว่ามีโรงไฟฟ้าประมาณ 80 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 400 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าหรือลงนามในสัญญารับซื้อไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ซึ่งจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของการที่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ระบบสายส่งในพื้นที่ภาคอีสานสามารถรองรับกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรายใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาเรื่องการเข้าระบบสายส่งดังกล่าวในอนาคต“พพ.ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะปัญหาการรองรับของระบบสายส่งที่เป็นปัญหาใหญ่ จึงต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกแห่งที่ถือสัญญาแล้วให้ทำตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพราะหากพบกลุ่มนายทุนที่มองการซื้อขายใบอนุญาตเป็นเรื่องธุรกิจ ไม่จริงใจจะร่วมกับภาครัฐเดินหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนจริง หากพบ พพ.จะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายึดใบอนุญาตต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจริงได้เข้าระบบผลิตไฟฟ้า” นายธรรมยศ กล่าวโดย : 
Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป