"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วแผ่นดิน “สวดพระปริตร อบรมจิตภาวนา อธิษฐานเพื่อแผ่นดินไทยร่มเย็น” ครั้งที่ ๓๑


ร่วมตั้งสัตยาธิษฐาน ทำความดีอะไร ในเทศกาลเข้าพรรษา

และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในพระราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

โดย พระอาจารย์อารยวังโส

ในวันอาทิตย์ที่  ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๗.๐๐ ๐๙.๐๐ น.

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 

โปรดแต่งกายชุดขาวและสุภาพ

   (โดย  คณะกรรมการจัดงานรวมพลังสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย)

Member
172 ศิษย์เก่า และ 50 บุคคลทั่วไป