"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


ในปี ๒๕๕๔ นี้ มาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ที่ปรับปรุงในปี ๒๕๕๒ จะมีผลบังคับใช้รวม ๒๓ ฉบับ (TAS #1, 2, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40) แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานเดิมมากนัก แต่ก็น่าจะทำให้โฉมหน้าของงบการเงินเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก

 

ประกอบกับการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะซึ่งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วและทำให้การจัดทำงบการเงินของกิจการในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ () กลุ่มที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) ที่ต้องใช้มาตรฐานการบัญชีแบบเต็มรูปแบบตาม IFRS และ () กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-PAEs) ที่ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับกระเป๋า (IFRS for NPAEs)

 

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การจัดทำงบการเงินในปี ๒๕๕๔ มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมคือชื่อเรียกงบการเงินและรูปแบบของงบการเงิน โดยเฉพาะ "งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" ซึ่งอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

 

แม้ว่ากิจการส่วนใหญ่ไม่ต้องประยุกต์ใช้ "งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" เนื่องจากบังคับใช้เฉพาะกิจการที่เป็น PAEs ที่ต้องเดินตาม IFRS เท่านั้น กิจการส่วนใหญ่จึงไม่ต้องปรับโฉมงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าน่าจะทำความรู้จักกับ "งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" ดังกล่าวไว้โดยสังเขปดังต่อไปนี้

 

แนวคิดการจัดทำ "งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" (Statement of Comprehensive Income) นั้นเกิดจาก Financial Accounting Standards Board, FASB ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขามองว่ารายการธุรกิจบางประเภทกระทบต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" โดยไม่ได้เกิดจากรายการกับผู้ถือหุ้นโดยตรง การแสดงรายการในงบการเงินแบบเดิมอาจทำให้ตัวเลขแสดง "ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น" ผิดเพี้ยนไปได้ แนวคิดนี้จึงกำหนดให้แสดงรายการที่มีผลกระทบต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" ที่มีลักษณะดังกล่าวแยกออกมาต่างหากในรูป "รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ"

 

รูปแบบงบการเงินตาม TAS #1 จึงมีลักษณะต่างไปจากการแสดงรายการในงบการเงินแบบเดิมดังแสดงในตารางข้างล่างนี้

 

ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

เดิม

งบแสดงฐานะการเงิน (อาจใช้ชื่องบดุลเหมือนเดิม)

งบดุล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ประกอบด้วย ๒ ส่วน)

งบกำไรขาดทุน

     งบกำไรขาดทุน (รายได้-ต้นทุนขาย-ค่าใช้จ่าย = กำไรสุทธิ )

     งบกำไรขาดทุน (รายได้-ต้นทุนขาย-ค่าใช้จ่าย = กำไรสุทธิ )

     กำไรสุทธิ + รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

     - ไม่มี -

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

 

การจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นสามารถทำได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

. แยกงบกำไรขาดทุน ออกจาก รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ออกเป็นสองส่วน และ

. จัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดียว โดยรวมส่วนของงบกำไรขาดทุน กับ รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ต่อเนื่องกันไปในงบเดียวกัน

 

มาถึงจุดนี้คงมีหลายคนอยากถามว่า "รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" นั้น คือรายการอะไรกันแน่

 

ตัวอย่าง "รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ"

-        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (กรณีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ หรือ กรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่วัดมูลค่าด้วยราคาที่ตีใหม่)

-        กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขาย (กรณีมูลค่ายุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากต้นงวด)

-        ผลสะสมจากการแปลงงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (กรณีบริษัทใหญ่จัดทำงบการเงินรวมโดยนำงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศมารวมด้วย)

-       กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (กรณีมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์พนักงานเปลี่ยนแปลงไป) เป็นต้น

 

หากต้องการดูการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อาจหาดูได้จากงบการเงินไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๔ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.sec.or.th)

 

ตัวอย่างการนำเสนองบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รูปแบบเหมือนงบดุลเดิม โดยแสดงรายการเรียงลำดับจากสินทรัพย์หรือหนี้สินตามสภาพคล่องจากมากไปน้อย (หรือจากสภาพคล่องน้อยไปมาก) เช่น

                                                                                                                                หมายเหตุ               25X2      25X1

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

                เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                ลูกหนี้การค้า

                สินค้าคงเหลือ

                สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

                เงินลงทุนในบริษัทร่วม

                ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

                สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

                                                                                                                                หมายเหตุ               25X2      25X1

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

                เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

                เงินกู้ยืมระยะสั้น

                เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

                ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

                ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

                เงินกู้ยืมระยะยาว

                หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

                ประมาณการหนี้สินระยะยาว

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเจ้าของ

                ทุนจดทะเบียน

                กำไรสะสม

                องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

 

ตัวอย่างการแสดงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบเดียว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

                                                                                                                                หมายเหตุ               25X2      25X1

รายได้

                รายได้จากการขาย

                รายได้ค่าบริการ

                รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

                ต้นทุนขาย

                ค่าใช้จ่ายในการขาย

                ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

                ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำไรสำหรับงวด

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

                กำไรขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

                การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย

                ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

 

ตัวอย่างการแสดงงบกำไรขาดทุนและรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แยกจากกัน

งบกำไรขาดทุน

รายการเหมือนตัวอย่างข้างต้นเริ่มจาก "รายได้" จนถึง "กำไรสำหรับงวด"

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำไรสำหรับงวด

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

                กำไรขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

                การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย

                ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด – สุทธิจากภาษี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

 

ข้อสังเกต

. รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นรายการในงบกำไรขาดทุนที่ดึงแยกออกมาแสดงต่างหากต่อจากงบกำไรขาดทุน โดยแสดงสุทธิจากภาษีเงินได้

. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ไม่ต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

วิโรจน์ เฉลิมรัตนา

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

virojch@yahoo.com

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป