"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“It’s a Tradition!”


Wirat:  Aren’t you going back to the UK for Christmas, John?


John:  Not this year, Wirat.


Wirat:  What do you miss most about not being home for Christmas?


John:  Oh…so many things. It’s such a special time of year. I mean, it’s a time to be with your family, to give presents, to share in all the traditions.


Wirat:  What does your family do on Christmas Day?


John:  Well, we get up fairly early and open a few presents before going to church.


Wirat:  Wait, wait, wait…You mean you give each other presents and then open them?


John:  Not really… All the Christmas presents that people give us are placed under the Christmas tree. We don’t open them right away but wait until Christmas Day.


Wirat:  Oh, I see! What else do you do?


John:  Well, we have Christmas dinner at about three o’clock.


Wirat:  Dinner at three o’clock? That’s odd!


John:  It’s a tradition, Wirat!


 


Wirat:  คุณจะกลับไปอังกฤษตอนคริสตมาสนี่มั้ย John?        


John:  ปีนี้คงไม่กลับแล้วล่ะ วิรัตน์                


Wirat:  คุณคิดถึงอะไรมากที่สุด ที่ไม่ได้กลับบ้านตอนช่วงคริสตมาส


John:  โอ้....หลายอย่าง มันเป็นเวลาที่พิเศษสุดของปีเลยล่ะ  ผมหมายความว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ควรจะได้อยู่กับครอบครัว ให้ของขวัญกัน ร่วมกันทำกิจกรรมตามประเพณีทั้งหมดด้วยกัน              


Wirat:  แล้วครอบครัวคุณทำอะไรในวันคริสตมาส?                                  


John:  เราจะตื่นแต่เช้า แล้วก็เปิดของขวัญบางชิ้น ก่อนที่จะออกไปโบสถ์                             


Wirat:  เดี๋ยวๆๆๆ....คุณหมายถึงว่าคุณให้ของขวัญกันและกัน แล้วต่างก็พากันเปิดดู ใช่มั้ย?                


John:  ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก .....คือของขวัญทั้งหมดที่ทุกคนให้เรานั้นจะวางไว้ที่ใต้ต้นคริสตมาส เราจะไม่เปิดดูมัน จนกว่าจะถึงวันคริตมาส                        


Wirat:  อ้อ ผมเข้าใจแล้ว แล้วคุณทำอะไรอีกล่ะ?              


John:  เราก็จะมี  Christmas dinner  กันตอนประมาณบ่าย 3 โมง                


Wirat:  ดินเนอร์ตอนบ่าย 3 โมง  แปลกดีนะ              


John:   มันเป็นประพณีน่ะ  วิรัตน์                          


Christmas is a time to be happy and have fun.  Learning can be fun too, so “Everyday English” is in festive mood this time with lots of games and puzzles for you to try!
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความสุขและสนุกสนาน  การเรียนรู้ก็สามารถสนุกได้ด้วย  ฉะนั้น“Everyday English”   ในคราวนี้จึงมีเกมและปริศนามากมายให้คุณได้ลองเล่นกันให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนี้

Getting Started

Have you ever played the Memory Chain game? You start off with one word and then the next word that comes into you mind is the second word…and the next and the next! This time make a Christmas Memory Chain: the chain ends when the last word you think of does not lead you to another Christmas word….and the first word in the chain is: Santa Claus
คุณเคยเล่น Memory Chain game หรือเปล่า?  เริ่มต้นด้วยคำหนึ่งคำก่อน และคำต่อไปที่เข้ามาในสมองของคุณก็จะเป็นคำที่สอง....แล้วคำต่อไป  ต่อไป  ลองมาทำ Christmas Memory Chain  กันดู  ลูกโซ่คำจะจบเมื่อคำสุดท้ายที่คุณคิดได้นั้นไม่สามารถนำคุณไปสู่คำที่เกี่ยวข้องกับคริสตมาสต่อไปได้อีก  ...และคำแรกในลูกโซ่นี้ก็คือ   Santa Claus        


Culture Notes
Although Christmas is celebrated all over the world, there are differences from country to country in the various Christmas traditions. For example, John is British so among the traditions he might talk about to Wirat later are Father Christmas, robins  and Boxing Day. However, to an American Father Christmas is Santa Claus;  the traditional Christmas bird is not a robin  but the cardinal bird;  and the term Boxing Day  for 26 December is not used.  If you have any non-Thai friends, why don’t you ask them about Christmas traditions in their country?


แม้ว่าการฉลองคริสตมาสจะมีการฉลองกันทั่วโลกก็ตาม  แต่ก็มีประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ   ตัวอย่าง เช่น John เป็นคนอังกฤษ  ฉะนั้นประเพณีที่เขาอาจพูดกับวิรัตน์ในภายหลังได้อีกก็จะรวมถึง  Father Christmas, robins และ Boxing Day.   แต่สำหรับคนอเมริกัน คำว่า  Father Christmas ก็คือ Santa Claus; นกตามธรรมเนียมคริสตมาสก็ไม่ใช่ robin   แต่เป็น cardinal bird; และก็จะไม่เรียกวันที่ 26 ธันวาคมว่าเป็นวัน  Boxing Day   ถ้าหากคุณมีเพื่อนที่ไม่ใช่คนไทย  น่าจะลองถามพวกเขาถึงประเพณีนิยมที่เกี่ยวกับคริสตมาสในประเทศของเขาดูบ้างนะ?     

Grammar Corner
Look at John’s descriptions of Christmas in the UK. What tense does he use? Right! The present tense. Why? Because they are actions that take place every year, not only in one particular year and we always use the present tense to talk or write about such things.
มาดูซิว่าเมื่อ John  พูดถึงประเพณีเกี่ยวกับคริสตมาสในอังกฤษ    เค้าใช้กริยารูปแบบใด? ใช่แล้ว  ใช้กริยาที่เป็นปัจจุบันกาล   ทำไมน่ะหรือ?  ก็เพราะว่ามันเป็นประเพณีที่ทำกันมาทุกๆ ปี ไม่ได้ทำแต่เฉพาะในปีใดปีหนึ่งเท่านั้น  เราจึงใช้คำกริยาช่องแรกหรือปัจจุบันกาลในการพูดถึงหรือเขียนถึงประเพณีเหล่านี้


Challenge!
Do you have any Christmas traditions…things that you do every year at Christmastime? Try writing about them and remember that, like John, you must use the present tense.
คุณมีอะไรที่เป็นประเพณีคริสตมาส....สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกปีในช่วงคริสตมาสบ้างมั้ย? ลองเขียนเกี่ยวกับสิ่งนั้น และระลึกไว้ด้วยว่าคุณจะต้องใช้กริยาที่เป็นปัจจุบันกาลเหมือนอย่าง John


Know Your Christmas Carols
Christmas would not be Christmas without Christmas Carols…religious song for Christmas. Here are the titles of six well-known carols…but can you choose the right word from the three choices given in each? The meanings of the three words are the same, so you can increase your vocabulary by doing this!
คริสตมาสคงจะไม่เป็นคริตมาสถ้าหากว่าขาด Christmas Carols… ซึ่งเป็นเพลงสวดทางศาสนาสำหรับคริตมาส  ข้างล่างนี้เป็นชื่อของเพลงคริสตมาสที่รู้จักกันดี 6 เพลง  คุณสามารถเลือกคำที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือกที่ให้มาในแต่ละข้อได้หรือเปล่า?  ความหมายของของทั้งสามคำนั้นเหมือนกัน  ฉะนั้นการเลือกคำที่ถูกต้องนี้ จึงเป็นการเพิ่มทักษะด้านคำศัพท์ของคุณไปด้วย 


  1. Quiet / Silent / Still Night, Holy Night
 2. O Little / Small / Tiny  Town of Bethlehem
 3. We Three Monarchs / Kings / Majesties of Orient Are
 4. Listen / Hear / Hark the Herald Angels Sing
 5. O Come All Ye Faithful / Sincere / Honest
 6. Ding Dong Happily / Merrily / Joyfully on High!

Bonus!
John says that his family eats Christmas dinner at 3 o’clock. What things do you think he and his family eat? Choose the thing that you think is the most traditional for a British Christmas dinner from each of the following categories:
John พูดว่าครอบครัวของเขารับประทาน Christmas dinner ตอนบ่าย 3 โมง คุณคิดว่าครอบครัวของเขารับประทานอะไรกันบ้าง?  จากหัวข้อข้างล่างนี้แต่ละข้อให้เลือกสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นประเพณีคริสตมาสสำหรับคนอังกฤษมากที่สุด  


1) Main course: a) lamb   b) turkey   c) salmon
2) Sauce: a) mint sauce   b) horseradish sauce   c) cranberry sauce
3) Dessert: a) mince pie   b) apple pie   c) cherry pie
4) Fruit:  a) apples   b) Satsuma oranges   c) pears
5) Drink:  a) beer   b) punch   c) wine


Over to You!
How well do you know the Christmas story? Can you make pairs of the beginning of sentences on the left and the endings on the right?
คุณรู้เรื่องคริสตมาสมากแค่ไหน?  คุณสามารถจับคู่ระหว่าง ต้นประโยคที่อยู่ด้านซ้ายมือให้เข้ากับตอนจบของประโยคที่อยู่ด้านขวามือได้หรือไม่


  1. The three kings…      a)…were told by angels of the birth of Jesus
 2. The shepherds…       b)…gave birth to Jesus in a cowshed
 3. King Herod…             c)…told Mary and Joseph they could sleep in the  cowshed
 4. The inn-keeper…       d)…was jealous when he heard of the birth of  Jesus
 5. Mary…                        e)…followed a star to Bethlehem


Finally…
    ?  ?  ?   Merry Christmas to all followers of “Everyday English” ?  ?  ?   
                                                         From
                                       Ajarn Waan and the Team


Solutions


 


Getting Started
Here is Ajarn Waan’s Christmas Memory Chain:
นี่ก็เป็น Christmas Memory Chain ของอาจารย์หวาน


Father Christmas – red – robin – snow – snowflakes – decoration – Christmas tree – star – angels – shepherds – Bethlehem – nativity – Jesus – and so on!!


Know Your Christmas Carols
1. Silent Night, Holy Night
2. O Little Town of Bethlehem
3. We Three Kings of Orient Are
4. Hark the Herald Angels Sing
5. O Come All Ye Faithful
6. Ding Dong Merrily on High!


Bonus


1) Main course: b) turkey            Turkey or other fowl (chicken, goose etc) is traditionally the main dish in a Christmas dinner


                                                                                                ไก่งวงหรือสัตว์ปีกอื่นๆที่กินได้ (ไก่ , ห่าน เป็นต้น ) เป็นอาหารจานหลักตามประเพณีสำหรับ Christmas dinner 


2) Sauce: c) cranberry sauce     This is the traditional sauce for turkey


                                                นี่ก็เป็น ซอสตาม ประเพณี สำหรับ ไก่งวง 


3) Dessert: a) mince pie              Mince pie is filled with mincemeat: this is made from   raisins, sultanas, sugar, spices etc. Oddly, it does not contain meat!


                                                   ใส้ของ Mince pie ก็เป็น mincemeat:  ซึ่งทำจาก ลูกเกด,  น้ำตาล, เครื่องเทศ เป็นต้น  ที่แปลกมากก็คือไม่มีเนื้อเป็นส่วนประกอบอยู่ เลย 


4) Fruit: b) Satsuma oranges      Sweet, thin-skinned oranges named after a region in


                                                               southern Japan
                                                               
ส้มที่มีรสหวาน เปลือกบางมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นทางตอนใต้ของญี่ปุ่น                                          


5) Drink: b) punch                         Although most people drink wine nowadays, punch is the traditional Christmas drink, made by mixing fruit juice with brandy, rum etc.


                                                 แม้ว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะดื่มไวน์กัน แต่ว่าพั้นซ์เป็นเครื่องดื่มตามประเพณีคริสตมาส  ทำด้วยการผสมน้ำผลไม้กับปรั่นดี, เหล้ารัม เป็นต้น


 


Over to You!
1. +  e) The three kings followed a star to Bethlehem.
2. +  a) The shepherds were told by angels of the birth of Jesus.
3. +  d) King Herod was jealous when he heard of the birth of Jesus.
4. +  c) The inn-keeper told Mary and Joseph they could sleep in the
cowshed.
5. +  b)  Mary gave birth to Jesus in a cowshed.

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป