"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม “ออกค่ายอาสาการสื่อสารเพื่อช่วยภัยพิบัติ” ที่บ้านพรมใต้ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่โดนน้ำท่วมถึง 1.5 เมตร นักศึกษาจะไปออกค่ายสื่อสารในวันที่ 17-19 ธันวาคมนี้


นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร ลงพื้นที่น้ำท่วม จ.ชัยภูมิ ออกค่ายอาสาช่วยชาวบ้านจากอุทกภัย เน้นฟื้นฟูพันธุ์ข้าว-พื้นที่เกษตรกรรม

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม “ออกค่ายอาสาการสื่อสารเพื่อช่วยภัยพิบัติ” ที่หมู่บ้านพรมใต้ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่โดนน้ำท่วมถึง 1.5 เมตร นักศึกษาจะไปออกค่ายสื่อสารในวันที่ 17-19 ธันวาคมนี้ ซึ่งภายหลังจากที่ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ได้ออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อออกค่ายอาสาพบว่า หลังน้ำลดข้าวและพืชเกษตรที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้ได้เสียหายและตายหมด โดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดในเวลานี้ คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อปลูกไว้ทำพันธุ์
       
       สำหรับหมู่บ้านดังกล่าวมีจำนวน 90 หลังคาเรือน กลุ่มนักศึกษาได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านพรมใต้ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านโดยการร่วมรับบริจาคเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชาวบ้าน หลังคาเรือนละ 1 ชุด (1 ชุด 25 กิโลกรัม) ปลูกได้ 1 ไร่ พันธุ์ข้าวตกชุดละ 750 บาท
       
       กลุ่มนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านร่วมกันบริจาคเพื่อนำเงินที่ท่านบริจาคไปซื้อพันธุ์ข้าวนำไปให้ชาวบ้านในระหว่างที่ออกค่าย โดยเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาค หากท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถร่วมบริจาคได้ที่
       
       คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่บัญชี 162-2-05246-0 ชื่อบัญชี น.ส.นกรัตน์ ยศไกร หรือ นายศราวุธ ศรีชนะ หรือ น.ส.วัลภรณ์ พิมพิลา
       
       ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายศราวุธ ศรีชนะ ประธานค่ายอาสาการสื่อสารเพื่อช่วยภัยพิบัติ โทรศัพท์ 086-879-5990
Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป