"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกาะติดมาตรฐานการบัญชีไทย


ในช่วงนี้ผู้ที่เป็นนักบัญชีคงต้องพยายามเกาะติด การเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานการบัญชีไทยกันอย่างใกล้ชิด เพราะภายหลังจากที่เราเลือกเดินตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีสากล (ที่เรียกว่า IFRS, International Financial Reporting Standards) แล้ว เท่ากับว่าเราต้องยกเครื่องมาตรฐานการบัญชีไทยทั้งหมด แม้ว่าพื้นฐานของเนื้อหาในมาตรฐานการบัญชีในแต่ละเรื่องจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การจัดลำดับเลขมาตรฐานใหม่ทั้งหมดให้เหมือนกับมาตรฐานการบัญชีสากลก็อาจทำให้เกิดความสับสนอลหม่านได้

 

เริ่มจากสรุปมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS และ IAS

นักบัญชีคงต้องทำใจให้สงบ เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเอาเข้าจริงก็ไม่ได้มีอะไรมาก นอกจากเราเคยเรียงลำดับเลขที่ฉบับของมาตรฐานการบัญชีไทยกันอีกแบบหนึ่ง แล้วต้องมาจัดลำดับใหม่ก็คงทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกว่า จับต้นชนปลายไม่ถูกได้เหมือนกัน วิธีง่ายๆ คือ เริ่มต้นจากการเข้าไปดู LIST มาตรฐานการบัญชีสากลที่เรียงลำดับจาก IFRS และ IAS ใน http://www.iasplus.com/ หัวข้อ Standards จะมีสรุปมาตรฐานการบัญชีสากลทั้งหมดไว้ ตั้งแต่ IFRS 1-9 และ IAS 1-41 เขาเรียงลำดับอย่างไร ของเราก็เรียงลำดับอย่างนั้น ยกเว้นว่ามาตรฐานการบัญชีบางฉบับเรายังไม่ประกาศใช้ก็ให้เว้นเลขที่นั้นๆของเราไว้ก่อน ก็เท่านั้น

 

มาตรฐานการบัญชีสากลจะมีสองส่วนหลักๆ คือ มาตรฐานการบัญชีที่ออกมาตั้งแต่หน่วยงานยังเป็น International Accounting Standards มาตรฐานการบัญชีเหล่านั้นก็จะมีชื่อเรียกเป็น IAS ส่วนมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาภายหลังจากการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็น International Financial Reporting Standards ก็เรียกว่า IFRS

 

นอกจาก IFRS และ IAS แล้วอันที่จริงก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เรียกว่า IFRIC (บางคนเรียกว่า ไอ-ฟริค) หรือ International Financial Reporting Interpretation Committee มีตั้งแต่ IFRIC 1-19 ซึ่งบ้านเรายังไม่มีในส่วนนี้

 

กลับมาที่มาตรฐานการบัญชีไทย

จากนั้นก็ให้อ่านประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ๒ ฉบับ ได้แก่

?        ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒) ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และ

?        ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (TFRS 3)

 

ประกาศทั้งสองฉบับนี้เป็นการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีล็อตใหญ่ที่ประกอบด้วยแม่บทการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ทันที และมาตรฐานการบัญชี ๒๒ ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินปี ๒๕๕๔ และอีก ๒ ฉบับมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินปี ๒๕๕๖

 

สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านประกาศได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th/ เฉพาะประกาศฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ หากดาวน์โหลดประกาศมาฉบับเดียว เท่ากับได้ แม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีมาทั้งหมด ๒๒ ฉบับ เลยทีเดียว

 

สรุปแบบย่อที่สุด คือ  

?        แม่บทการบัญชี มีผลบังคับใช้ทันทีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓

?        มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินปี ๒๕๕๔ ได้แก่ TAS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, TFRS 3, 5, 6 

?        มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินปี ๒๕๕๖ ได้แก่ TAS 12 และ 20

 

ขอให้สังเกตว่าของเราก็ใช้ล้อเลียนกับ IFRS และ IAS เป็น TFRS และ TAS (Thai Financial Reporting Standards และ Thai Accounting Standards)

 

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ถ้าอยากรู้ว่ามาตรฐานการบัญชีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีฉบับไหนก็ต้องดูส่วนที่สภาวิชาชีพบัญชีสรุปเอาไว้ในเว็บไซต์เดียวกันโดยคลิกตรงหัวข้อใหญ่ในหน้าแรก รอบรั้วสภาวิชาชีพบัญชี หัวข้อย่อย สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ณ พฤศจิกายน 2553 หรือคลิกที่ลิงค์นี้ http://www.fap.or.th/subfapnews.php?id=186

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๐ และปรับปรุง ๒๕๕๒

มาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็คือมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงในประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ แต่ฉบับที่บังคับใช้อยู่นั้นเป็นฉบับเก่าที่ปรับปรุงปี ๒๕๕๐ เท่ากับว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๐ นี้จะใช้กับงบการเงินปี ๒๕๕๓ เป็นปีสุดท้าย จากนั้นจะไปใช้ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๒ กับงบการเงินปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข (แต่ยังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่บังคับใช้อยู่นอกจากฉบับที่อยู่ในประกาศที่ว่าแล้วยังมีบางฉบับที่ไม่มีการปรับปรุง มีทั้งหมด ๘ ฉบับ ได้แก่

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน (ฉบับที่ 24 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102 การรับรู้รายได้สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 26 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน ที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 30 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)

มาตรฐานการบัญชีกลุ่มนี้เป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่เปลี่ยนเฉพาะเลขที่ฉบับจนเราไม่คุ้นเคย และยังไม่มีการแก้ไขหรือฉบับปรับปรุงออกมาแทน ผมเข้าใจว่าคงจะมีการยกเลิกหลังจากมีฉบับแก้ไขออกมาภายหลัง ขอให้สังเกตจากเลขที่ฉบับที่เป็นหลักร้อยขึ้นไป คงเป็นการใช้เลขที่เหล่านี้เพียงชั่วคราวโดยปัดเลขออกไปให้เป็นอีกกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ใช้อยู่กับมาตรฐานการบัญชีสากลที่ยังไปไม่ถึงฉบับที่ 100 (ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๔ ที่ไม่เข้าพวกกับใคร)

 

มาตรฐานการบัญชีที่รอการประกาศใช้

กลุ่มสุดท้าย คือ มาตรฐานการบัญชีอีก ๖ ฉบับ ที่ไม่อยู่ในประกาศทั้งสองฉบับ แต่มีมาตรฐานการบัญชีออกมาแล้วโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ปี ๒๕๕๔ แต่ยังรอความชัดเจนและการประกาศใช้อยู่ มาตรฐานการบัญชีกลุ่มนี้ประกอบด้วย

?        มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (TFRS 2)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ (TAS 18)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน (TAS 19)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAS 21)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (TAS 26)

 

เชื่อว่าหากติดตามดูจากประกาศ ๒ ฉบับนี้ บวกกับ ตารางสรุปมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันประกอบกันก็จะทำให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของมาตรฐานการบัญชีไทยในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ส่วนที่รอประกาศใช้นั้นปัจจุบันมีมาตรฐานการบัญชีออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถหาอ่านกันได้ตามอัธยาศัย เพียงแต่ต้องคอยติดตามประกาศเพิ่มเติมว่าจะออกมาให้มีผลบังคับใช้เมื่อใดต่อไป

วิโรจน์ เฉลิมรัตนา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

virojch@yahoo.com

Member
64 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป