"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมส่งภาพถ่าย “ร้อยใจผูกพันรำลึกถึงในหลวง”


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สโมสรถ่ายภาพธรรมศาสตร์ (ส.ถ.ธ.) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ ในครั้งเป็นนักศึกษา เช่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือเข้าเฝ้าฟังดนตรีในโอกาสทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ ส่งภาพถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับตนเอง พร้อมเขียนความรู้สึกจากใจจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เกิน 20 คำ (50 ตัวอักษร) ผลงานที่ประทับใจที่สุดจะนำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสโมสรฯ เพื่อร่วมรำลึกถึงในหลวงภายใต้หัวข้อ “ร้อยใจผูกพันรำลึกถึงในหลวง”

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรถ่ายภาพธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 089-385-1670
หรือค้นหาข้อมูลผ่าน http://www.thai-tuphoto.com/

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป