"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
การปรินิพพานในปัจจุบัน


ภิกษุทั้งหลาย! ถ้าภิกษุแสดงธรรม

เพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด

เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะอยู่ไซร้;

ก็เป็นการสมควร เพื่อจะเรียกภิษุนั้นว่า “ผู้กล่าวซึ่งธรรม” ดังนี้.

 

ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้ว

เพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด

เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะ อยู่ไซร้;

ก็เป็นการสมควร เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า

“ผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมตามสมควรแก่ธรรม” ดังนี้.

 

ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว

เพราะความเบื่อหน่าย เพราะความคลายกำหนัด

เพราะความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะ

ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยุ่ไซร้;

ก็เป็นการสมควรที่จะเรียกภิกษะนั้นว่า

“ผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในปัจจุบัน” ดังนี้.

 

(ในกรณีแห่ง ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ
สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร
และอวิชชา
ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งชราและมรณะที่เกล่าวไว้ข้างบนนี้)

 

( - นิทาน. สํ . ๑๖/๒๒/๔๖. )                  พุทธวัจน์

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป