"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ถุงธรรม


ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)

คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน

อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ,  

แต่เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆ

 ไม่เริดร้างจากการหลีกเร้น,

ประกอบตามซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจภายในเนืองๆ.

ภิกษุอย่างนี้แล ชื่อว่า ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม)

 

ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้มากด้วยปริยัติเราก็แสดงด้วย,

ผู้มากด้วยการบัญญัติเราก็แสดงแล้ว,

ผู้มากด้วยการสาธยายเราก็แสดงแล้ว,

ผู้มากด้วยความคิดเราก็แสดงแล้ว,

และธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม)

เราก็แสดงแล้ว ด้วยประการฉะนี้.

 

ภิกษุทั้งหลาย! กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล

อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะถึงทำแก่สาวกทั้งหลาย,

กิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย! นั่นโคนไม้ทั้งหลาย นั่นเรือนว่างทั้งหลาย,

ภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,

อย่าได้เป็นผู้ประมาท,

เธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย,

นี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนเธอทั้งหลายของเรา.

 

(บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ . ๒๒/๙๙/๗๓. )                                                พุทธวัจน์

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป