"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา


“อย่าเลย วักกลิ! ประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้.

วักกลิ! ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม.

วักกลิ! เพราะเมื่อเห็นธรรมอยู่ ก็คือเห็นเรา;

เมื่อเห็นเราอยู่ก็คือเห็นธรรม.”

 

( - ขนฺธ. สํ . ๑๗/๑๔๖/๒๑๖)                                 พุทธวัจน์

 

“ภิกษุทั้งหลาย! แม้ภิกษุจับชายสังฆาฏิ

เดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังๆ.

แต่ถ้าเธอนั้น มากไปด้วยอภิชฌา

มีกามราคะกล้า มีจิตพยาบาท

มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย

มีสติหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะ

มีจิตไม่เป็นสมาธิ แกว่งไปแกว่งมา

ไม่สำรวมอินทรีย์ แล้วไซร้า;

ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเรา

แม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้นโดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย!

ข้อนั้นเหตุเพราะว่า ภิกษุนั้นไม่เห็นธรรม:

เมื่อไม่เห็นธรรม ก็ชื่อว่าไม่เห็นเรา.

 

“ภิกษุทั้งหลาย! แม้ภิกษุนั้นจะอยู่ห่าง (จากเรา)ตั้งร้อยโยชน์

แต่ถ้าเธอนั้น ไม่มากไปด้วยอภิชฌา

ไม่มีกามราคะกล้า ไม่มีจิตพยาบาท

ไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย

มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตเป็นสมาธิ

ถึงความเป็นเอกัคคตาสำรวมอินทรีย์ แล้วไซร้;

ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้กับเรา

แม้เราก็อยู่ใกล้กับภิกษุนั้นโดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย!

ข้อนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นเห็นธรรม:

เมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเรา แล.”

 

( - อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๐/๒๗๒. )                                พุทธวัจน์

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป