"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทรงประกาศธรรม เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร


ภิกษุทั้งหลาย! ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ธรรมเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี พึงเสพให้ทั่ว พึงเจริญทำให้มาก

โดยอาการที่พรหมจรรย์ (คือศาสนานี้) จักมั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาล,

ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน,

เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล

เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

 

ภิกษุทั้งหลาย! ธรรมเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ฯลฯ

คือ สติปัฏฐานสี่ สัมมัปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า

พละห้า โพชฌงค์เจ็ด อริยมรรคมีองค์แปด.

 

ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราจักเตือนท่านทั้งหลาย:

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา

พวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด,

การปรินิพพานของตถาคตจักมีในกาลไม่นานเลย,

ตถาคตจักปรินิพพานโดยกาลล่วงไปแห่งสามเดือนนี้.

 

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่, ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต,

ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า,

เปรียบเหมือนภานะดิน ที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็ก และใหญ่

ทั้งสุกแล้ว และยังดิบ ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด;

ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้น.

 

วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว,

เราจักละพวกเธอไป. สรณะของตัวเอง เราได้ทำไว้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลเป็นอย่างดี

มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วย ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด.

ในธรรมวินัยนี้, ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว

จักละชาติสงสารแล้ว ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.

 

(มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐/๑๓๙๑๑๐๖.)                               พุทธวัจน์

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป