"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป


(ลำดับนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ

ถวายอภิวาทแล้วลูบคลำทั่วพระกายของผู้มีพระภาคอยู่ พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่า)

 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้อนี้น่าอัศจรรย์; ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! บัดนี้ฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาค

ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนแต่ก่อน และพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยาน

มีพระองค์ค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด

ทั้งพระจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ”

 

อานนท์! นั่นต้องเป็นอย่างนั้น คือความชรามี (ซ่อน) อยู่ในความหนุ่ม,

ความเจ็บไข้มี (ซ่อน) อยู่ในความไม่มีโรค, ความตายมี (ซ่อน) อยู่ในชีวิต;

ฉวีวรรณจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้ว และกายก็เปี่ยวย่นหย่อนยาน

ตัวค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ดังนี้.

พระผู้มีพระภาคครั้นตรัสคำนี้แล้ว ได้ตรัส้อความนี้ (เป็นคำกาพย์กลอน) อีกว่า:

 

โธ่เอ๋ย! ความแก่อันชั่วชาเอ๋ย!

ความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ๋ย!

กายที่น่าพอใจ บัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้ว

แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี

ทุกคนก็ยังมีความตาย เป็นไปในเบื้องหน้า

ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆ มันย่ำยีหมดทุกคน.

 

(บาลี มหาวาร. สํ ๑๙/๒๘๗/๙๖๓.                                       พุทธวัจน์

ตรัสแก่พระอานนท์ ณ มิคารมาตุปราสาท ในปุพพาราม ใกล้เมืองสาวัตถี)

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป