"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจ


ภิกษุทั้งหลาย! เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด

ซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราแหละพวกเธอทั้งหลาย

จึงท่องเที่ยวไปแล้วในวัฎฎสงสารตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.

 

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอด

ซึ่งอริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่า? สี่อย่างคือ

อริยสัจคือทุกข์, อริยสัจคือความดับไม่เหลือทุกข์,

 อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

 

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด

ซึ่งอริยสัจสี่ประการเหล่านี้แล, เราและพวกเธอทั้งหลาย

จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฎ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.

 

(บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๘๗.                                   พุทธวัจน์

ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่โกฎิคาม แคว้นวัชชี)

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป