"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ผู้แบกของหนัก


ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงของหนัก  ผู้แบกของหนัก 

และการแบกของหนักแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้น.

 

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่าชื่อว่าของหนัก ?   

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปาทานักขันธ์ทั้งห้านั้นแหละ 

เรากล่าวว่าเป็นของหนัก  อุปาทานักขันธ์ทั้งห้าเหล่าไหนเล่า

ห้าคือ,- ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือรูป

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือเวทนา, 

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสัญญา, 

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสังขาร, 

และขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ,   

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า ของหนัก.

 

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนัก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล(ตามสมมติ)นั้นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนัก 

เขามีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้  ตามที่รู้กันอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกว่า  ผู้แบกของหนัก.

 

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนัก ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ตัณหานี้ใดที่ทำให้มีการเกิดอีก 

อันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลิน 

ซึ่งมีปรกติทำให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ  ได้แก่ 

ตัณหาในกาม  ตัณหาในความมีความเป็น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกว่า  การแบกของหนัก.


( - ขนฺธ. สํ . ๑๗/๓๒/๔๙-๕๑. )                              พุทธวัจน์

Member
82 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป