"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ


ปุณณะ! รูปที่เห็นด้วยตาก็ดี, เสียงที่ฟังด้วยหูก็ดี,

กลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดี, รสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี,

โผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดี,

ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา

น่ารักใคร น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก

เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร

เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่;

 

ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญ

ไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น.

เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญ

ไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์ มีรูปเป็นต้นนั้น,

นันทิ(ความเพลิน) ย่อมดับไป.

 

ปุณณะ! เรากล่าวว่า “ความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้

เพราะความดับไม่เหลือของความเพลิน” ดังนี้แล

 

( - อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๒/๗๕๖.)                                 พุทธวัจน์

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป