"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทางรอดสำหรับภิกษุไข้


ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใด ไม่ละจากธรรมห้าอย่าง,

เธอพึงหวังผลอันนี้ได้ คือเธอจักให้แจ้งเจโตวิมุตติ

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นแห่งอาสวะทั้งหลาย

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อกาลไม่นานเลย,

ธรรมห้าอย่างอะไรบ้างเหล่า ? ห้าอย่างคือ:

 

(๑)   เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย อยู่เป็นประจำ;

(๒)   เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำ;

(๓)   เป็นผู้ที่มีการกำหมดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำ;

(๔)   เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำ;

(๕)   มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกาย และเห็นการเกิดดับในภายใน.

 

ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใด ไม่ละจากธรรมห้าอย่างเหล่านี้,

เธอพึงหวังผลผอันนี้ได้ คือเธอจักทำให้แจ้งเจโต

วิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้ว แลอยู่ต่อกาลไม่นานเลย แล.

 

(บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ ๒๒/๑๖๐/๑๒๑,                              พุทธวัจน์

ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่กูฎคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้นครเวสาลี.

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป