"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง


ภิกษุทั้งหลาย! มรณสติ (ความระลึกถึงความตาย)

อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่

มีอานิสงส์ใหญ่ หยั่งลงสู่นิพพาน มีนิพพานเป็นที่สุด.

พวกเธอเจริญมรณสติอยู่บ้างหรือ?

 

ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า

“โอหนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งฯ ดังนี้ก็ดี,

เราอาจมีชีวิตอยู่ได้ เพียงชั่วเวลากลางวันฯ ดังนี้ก็ดี,

เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตเสร็จมื้อหนึ่งฯ ดังนี้ก็ดี,

 

เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียง ๔ – ๕ คำ

เราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด

การปฏิบัติตามคำสั่งสอนควรทำให้มากแล้วหนอ” ดังนี้ก็ดี,

ภิกษุเหล่านี้ เราเรียกว่า ยังเป็นผู้ประมาทอยู่

ยังเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าไป.

 

ภิกษุทั้งหลาย! ฝ่ายภิกษุพวกที่เจริยมรณสติ อย่างนี้ว่า

“โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้

เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียว” ดังนี้ก็ดี, ว่า

 

“โอหนอ เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะ

ที่หายใจเข้าแล้วหายใจออก

หรือชั่วขณะหายใจออกแล้วหายใจเข้า.

เราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด,

การปฏิบัติคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอ”  ดังนี้ก็ดี;

ภิกษุเหล่านี้ เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว,

เป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริง.

 

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้

พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่า

“เราทั้งหลาย จักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่,

จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาวะอย่างแท้จริง” ดังนี้.

 ภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล.

 

( บาลี พระพุทธภาษิต อฏจก. อํ . ๒๓/๓๒๗/๑๘๐.                             พุทธวัจน์

ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่หมู่บ้านาทิกะ)

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป