"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Carbon Footprint


Wirat:  I have to go abroad on business twice next month, John, and then my friends and I are going on holiday in Australia in September.

John:  You’re going to have a really large carbon footprint at this rate, Wirat!

Wirat:  Carbon footprint? What on earth’s that?

John:  Don’t you know? It’s a measure of the impact our lifestyle has on the environment. It’s mainly about CO2 emissions.

Wirat:  Sounds interesting. Tell me more, John.

John:  Well I’m not an expert, but everyone has a primary footprint and a secondary footprint.

Wirat:  Go on.

John:  The primary footprint is a measure of our direct CO2 emissions from fossil fuel, mainly from the energy we use in the house and transport.

Wirat: I get you. So what’s the secondary footprint then?

John:  The secondary footprint is a measure of the indirect CO2 emissions from the lifecycle of the products we choose to buy and use, from their manufacture to eventual breakdown.

Wirat:  So the more we travel, the more electricity and gas we use, the more things we buy that have a harmful impact on the environment, the larger our carbon footprint, right?

John:  Right! You’ve got the hang of it quickly, Wirat!

 

Wirat:  John เดือนหน้าฉันต้องไปทำธุระต่างประเทศสองครั้งเลยนะ  แล้วต่อจากนั้นเดือนกันยายนฉันกับเพื่อนก็จะไปเที่ยวกันที่ออสเตรเลีย             

John:  คุณจะมี carbon footprint ที่ใหญ่มากเลยละวิรัตน์                               

Wirat:  Carbon footprint? มันอะไรกันล่ะ?          

John:  คุณไม่รู้เหรอ? มันก็เป็นหน่วยวัดของการใช้ชีวิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะซิ  ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์          

Wirat:  ฟังดูน่าสนใจดี ไหนบอกต่อซิ John            

John:  ที่จริงฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกนะ  แต่ว่าทุกคนจะมี primary footprint   และ  secondary
footprint
                                

Wirat:  แล้วไงต่อ           

John:  primary footprint เป็นตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงของเราซึ่งเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานที่เราใช้ภายในบ้านและการเดินทางหรือการขนส่ง          

Wirat: ฉันเข้าใจ  แล้ว secondary footprint ล่ะ?                      

John:  Secondary footprint เป็นตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์โดยทางอ้อม คือปล่อยจากผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกซื้อและใช้ โดยนับตลอดช่วงอายุของมัน ตั้งแต่เมื่อผลิตเสร็จออกมาจากโรงงาน จนกระทั่งถูกใช้ไปจนพัง                     

Wirat:  ฉะนั้นหากเรายิ่งเดินทาง  ยิ่งใช้ไฟฟ้าและกาซ  ยิ่งซื้อของที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   carbon footprint ของเราก็ยิ่งจะใหญ่ขึ้นใช่หรือเปล่า?                         

John:  ใช่ คุณเข้าใจได้เร็วมากเลยนะวิรัตน์         


 

Getting Started


What is the usual meaning of
footprint and can you think of another compound word that follows the same pattern?


ความหมายปกติของคำว่า
footprint คืออะไร  และคุณสามารถนึกถึงคำผสมอื่นที่ใช้ในรูปแบบเดียวกันนี้ได้อีกมั้ย?       

 

Vocab-Builder


There are some technical words in the dialogue this time so first let’s check up on the meaning of these and a few others!

มีคำบางคำในบทสนทนาที่เป็นศัพท์เทคนิค ฉะนั้นเรามาดูความหมายของคำเหล่านี้และคำอื่นๆอีกบางคำ         

 

Word

Meaning

Notes

carbon

ธาตุคาร์บอน

-

CO2

กาซคาร์บอนไดออกไซด์

abbreviation for carbon dioxide

emission

การปล่อยออกมา   แพร่ออกมา

-

fossil fuel

เชื้อเพลิงที่เกิดตามธรรมชาติจากซากสิ่งมีชีวิต

examples of fossil fuels are coal and gas

lifecycle

วงจรชีวิต  วัฏจักรชีวิต

can be used about plants, animals or products

environment

สิ่งแวดล้อม

-

impact

ผลกระทบ  มีผลต่อ

-

 

Know Your Slang


There are two slang expressions in the dialogue which basically mean to understand: can you find them both? Right! The first is when Wirat says I get you and the other is when John says to Wirat You’ve got the hang of it quickly. To get something or to get the hang of something both mean to understand or, to use another slang expression, to cotton on to something. Have you got the hang of a carbon footprint yet?

 

มีสำนวนในบทสนทนาอยู่สองสำนวน  ซึ่งมีความหมาย to understand  คุณสามารถที่จะหาสำนวนทั้งสองได้หรือไม่? ใช่  สำนวนแรกเมื่อวิรัตน์พูดว่า I get you  และอีกสำนวนหนึ่งก็คือ เมื่อ John  พูดกับวิรัตน์ว่า You’ve got the hang of it quickly. To get something หรือ to get the hang of something   ทั้งสองสำนวนนี้หมายถึงเข้าใจหรือ to understand  หรือ แปลเป็นแสลงอีกสำนวนหนึ่งคือ to cotton on to something.   คุณพอที่จะ got the hang of a carbon footprint แล้วหรือยัง?   

 

Challenge!


Do you think you have a large or small carbon footprint? What do you think you could do to reduce it? Try writing a few sentences about this…in English, of course! (You might find it helpful to look at the “Over to You” section first!)

คุณคิดว่าคุณเองมี carbon footprint  ใหญ่หรือ เล็ก?  คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะลดมันได้อย่างไร?  ลองเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้มาสองสามประโยค..แน่นอน .เป็นภาษาอังกฤษ (อาจจะช่วยคุณได้หากคุณไปดูที่ “Over to You” ก่อน )   

 

Bonus!


Now you know a little more about carbon, see if you can select the correct meaning of these phrases from the choices given

ตอนนี้คุณพอที่จะรู้เกี่ยวกับ carbon ขึ้นมาบ้างแล้ว มาดูว่าคุณสามารถที่จะเลือกความหมายที่ถูกต้องของสำนวนจากตัวเลือกที่ให้มาข้างล่างนี้เพียงไร   

 

1. carbon paper

            a) black-coloured paper

            b) paper that is harmful to the environment

            c) special paper used to make a copy when typing or writing

 

2. carbon copy

            a) something that looks like carbon

            b) an exact likeness

            c) not the real thing

 

3. carbon dating

            a) a method of choosing a boyfriend or girlfriend

            b) a method of knowing the age of a carbon footprint

            c) a method of knowing the age of very old objects

 

Refresher


We’ve come across the words primary and secondary before in Everyday English. Can you think of one or two other common usages of these words?

เราก็ได้เห็นคำว่า primary และ secondary  กันมาก่อนบ้างแล้วใน  Everyday English  คุณสามารถนึกถึงการใช้คำเหล่านี้ที่ใช้กันบ่อยๆ ซักหนึ่งหรือสองอย่างได้หรือไม่?  

 

Do You Know?

Want to know more about carbon footprints? If you do a word search with a search engine like Google, you will find a lot of information on the internet. A good place to start is
http://www.carbonfootprint.com/

 

อยากรู้เกี่ยวกับ carbon footprints  เพิ่มเติมมั้ย? ถ้าหากว่าคุณอยากรู้ ลองค้นหาคำจาก search engine  อย่าง Google  คุณก็จะพบข้อมูลมากมายในอินเตอร์เน็ต เริ่มต้นที่  http://www.carbonfootprint.com/     ก็ได้

 

Over to You


Here are some of the things you can do to reduce your primary and secondary carbon footprints….but the words do and don’t have been missed out! Add do or don’t in front of each phrase!

แล้วนี่ก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถที่จะทำการลด carbon footprints   ที่เป็น primary และ secondary  ของคุณ ได้ .....แต่คำว่า do และ don’t  ได้หายไป ให้เพิ่มคำว่า do หรือ don’t  ลงไปข้างหน้าของในแต่ละสำนวน   

 

Primary Footprint                             Secondary Footprint

go on holiday by plane                                    buy things produced overseas

travel to work by public transport                   buy locally grown fruit and vegetables

try to use fans, not air conditioners     buy things with a lot of packaging

ride if you can walk there                   eat a lot of meat, especially red meat

use solar energy                                 grow plants and trees

 

Solutions

 

Getting Started

Footprint usually means the mark left behind by a foot, for example, on the beach or on a clean floor. The plural is footprints and NOT feetprint. The other common word that follows this pattern is fingerprint: the police usually look for fingerprints at the scene of a crime. There is also the word thumbprint for the mark made on an official document by someone unable to sign their own name.

 

Footprint  ปกติหมายถึงรอยเท้าที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้  ตัวอย่างเช่น  บนชายหาด หรือบนพื้นที่สะอาด พหูพจน์คือ footprints   ไม่ใช่ feetprint    คำอื่นที่พบได้เสมอตามรูปแบบนี้ก็คือ fingerprint:  ปกติตำรวจก็จะค้นหาดูรอยนิ้วมือหรือ fingerprints  ในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม แล้วก็ยังมีคำว่า thumbprint  หรือลายพิมพ์หัวแม่มือ ที่ใช้ประทับในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อสำหรับคนที่ไม่สามารถเซ็นชื่อตนเองได้

 

Refresher

Probably the most common usages are:


การใช้ที่อาจพบมากที่สุด คือ

  1. primary school, secondary school
  2. primary colours (colours that cannot be mixed: red,  blue, yellow), secondary colours (colours that are formed by mixing two other colours, like orange (yellow + red) and green (yellow + blue)

 

Over to You

Primary Footprint                             Secondary Footprint

Don’t go on holiday by plane              Don’t buy things produced overseas

Do travel to work by public transport  Do buy locally grown fruit and vegetables

Do try to use fans, not air conditioners           Don’t buy things with a lot of packaging

Don’t ride if you can walk there                      Don’t eat a lot of meat, especially red meat

Do use solar energy                            Do grow plants and trees

 

 

Wirat:  I have to go abroad on business twice next month, John, and then my friends and I are going on holiday in Australia in September.

John:  You’re going to have a really large carbon footprint at this rate, Wirat!

Wirat:  Carbon footprint? What on earth’s that?

John:  Don’t you know? It’s a measure of the impact our lifestyle has on the environment. It’s mainly about CO2 emissions.

Wirat:  Sounds interesting. Tell me more, John.

John:  Well I’m not an expert, but everyone has a primary footprint and a secondary footprint.

Wirat:  Go on.

John:  The primary footprint is a measure of our direct CO2 emissions from fossil fuel, mainly from the energy we use in the house and transport.

Wirat: I get you. So what’s the secondary footprint then?

John:  The secondary footprint is a measure of the indirect CO2 emissions from the lifecycle of the products we choose to buy and use, from their manufacture to eventual breakdown.

Wirat:  So the more we travel, the more electricity and gas we use, the more things we buy that have a harmful impact on the environment, the larger our carbon footprint, right?

John:  Right! You’ve got the hang of it quickly, Wirat!

 

Wirat:  John เดือนหน้าฉันต้องไปทำธุระต่างประเทศสองครั้งเลยนะ  แล้วต่อจากนั้นเดือนกันยายนฉันกับเพื่อนก็จะไปเที่ยวกันที่ออสเตรเลีย             

John:  คุณจะมี carbon footprint ที่ใหญ่มากเลยละวิรัตน์                               

Wirat:  Carbon footprint? มันอะไรกันล่ะ?         

John:  คุณไม่รู้เหรอ? มันก็เป็นหน่วยวัดของการใช้ชีวิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะซิ  ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์          

Wirat:  ฟังดูน่าสนใจดี ไหนบอกต่อซิ John            

John:  ที่จริงฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกนะ  แต่ว่าทุกคนจะมี primary footprint   และ  secondary
footprint
                                

Wirat:  แล้วไงต่อ           

John:  primary footprint เป็นตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงของเราซึ่งเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานที่เราใช้ภายในบ้านและการเดินทางหรือการขนส่ง          

Wirat: ฉันเข้าใจ  แล้ว secondary footprint ล่ะ?                      

John:  Secondary footprint เป็นตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์โดยทางอ้อม คือปล่อยจากผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกซื้อและใช้ โดยนับตลอดช่วงอายุของมัน ตั้งแต่เมื่อผลิตเสร็จออกมาจากโรงงาน จนกระทั่งถูกใช้ไปจนพัง                     

Wirat:  ฉะนั้นหากเรายิ่งเดินทาง  ยิ่งใช้ไฟฟ้าและกาซ  ยิ่งซื้อของที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   carbon footprint ของเราก็ยิ่งจะใหญ่ขึ้นใช่หรือเปล่า?                         

John:  ใช่ คุณเข้าใจได้เร็วมากเลยนะวิรัตน์         


 

Getting Started


What is the usual meaning of
footprint and can you think of another compound word that follows the same pattern?


ความหมายปกติของคำว่า
footprint คืออะไร  และคุณสามารถนึกถึงคำผสมอื่นที่ใช้ในรูปแบบเดียวกันนี้ได้อีกมั้ย?       

 

Vocab-Builder


There are some technical words in the dialogue this time so first let’s check up on the meaning of these and a few others!

มีคำบางคำในบทสนทนาที่เป็นศัพท์เทคนิค ฉะนั้นเรามาดูความหมายของคำเหล่านี้และคำอื่นๆอีกบางคำ         

 

Word

Meaning

Notes

carbon

ธาตุคาร์บอน

-

CO2

กาซคาร์บอนไดออกไซด์

abbreviation for carbon dioxide

emission

การปล่อยออกมา   แพร่ออกมา

-

fossil fuel

เชื้อเพลิงที่เกิดตามธรรมชาติจากซากสิ่งมีชีวิต

examples of fossil fuels are coal and gas

lifecycle

วงจรชีวิต  วัฏจักรชีวิต

can be used about plants, animals or products

environment

สิ่งแวดล้อม

-

impact

ผลกระทบ  มีผลต่อ

-

 

Know Your Slang


There are two slang expressions in the dialogue which basically mean to understand: can you find them both? Right! The first is when Wirat says I get you and the other is when John says to Wirat You’ve got the hang of it quickly. To get something or to get the hang of something both mean to understand or, to use another slang expression, to cotton on to something. Have you got the hang of a carbon footprint yet?

 

มีสำนวนในบทสนทนาอยู่สองสำนวน  ซึ่งมีความหมาย to understand  คุณสามารถที่จะหาสำนวนทั้งสองได้หรือไม่? ใช่  สำนวนแรกเมื่อวิรัตน์พูดว่า I get you  และอีกสำนวนหนึ่งก็คือ เมื่อ John  พูดกับวิรัตน์ว่า You’ve got the hang of it quickly. To get something หรือ to get the hang of something   ทั้งสองสำนวนนี้หมายถึงเข้าใจหรือ to understand  หรือ แปลเป็นแสลงอีกสำนวนหนึ่งคือ to cotton on to something.   คุณพอที่จะ got the hang of a carbon footprint แล้วหรือยัง?   

 

Challenge!


Do you think you have a large or small carbon footprint? What do you think you could do to reduce it? Try writing a few sentences about this…in English, of course! (You might find it helpful to look at the “Over to You” section first!)

คุณคิดว่าคุณเองมี carbon footprint  ใหญ่หรือ เล็ก?  คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะลดมันได้อย่างไร?  ลองเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้มาสองสามประโยค..แน่นอน .เป็นภาษาอังกฤษ (อาจจะช่วยคุณได้หากคุณไปดูที่ “Over to You” ก่อน )   

 

Bonus!


Now you know a little more about carbon, see if you can select the correct meaning of these phrases from the choices given

ตอนนี้คุณพอที่จะรู้เกี่ยวกับ carbon ขึ้นมาบ้างแล้ว มาดูว่าคุณสามารถที่จะเลือกความหมายที่ถูกต้องของสำนวนจากตัวเลือกที่ให้มาข้างล่างนี้เพียงไร   

 

1. carbon paper

            a) black-coloured paper

            b) paper that is harmful to the environment

            c) special paper used to make a copy when typing or writing

 

2. carbon copy

            a) something that looks like carbon

            b) an exact likeness

            c) not the real thing

 

3. carbon dating

            a) a method of choosing a boyfriend or girlfriend

            b) a method of knowing the age of a carbon footprint

            c) a method of knowing the age of very old objects

 

Refresher


We’ve come across the words primary and secondary before in Everyday English. Can you think of one or two other common usages of these words?

เราก็ได้เห็นคำว่า primary และ secondary  กันมาก่อนบ้างแล้วใน  Everyday English  คุณสามารถนึกถึงการใช้คำเหล่านี้ที่ใช้กันบ่อยๆ ซักหนึ่งหรือสองอย่างได้หรือไม่?  

 

Do You Know?

Want to know more about carbon footprints? If you do a word search with a search engine like Google, you will find a lot of information on the internet. A good place to start is
http://www.carbonfootprint.com/

 

อยากรู้เกี่ยวกับ carbon footprints  เพิ่มเติมมั้ย? ถ้าหากว่าคุณอยากรู้ ลองค้นหาคำจาก search engine  อย่าง Google  คุณก็จะพบข้อมูลมากมายในอินเตอร์เน็ต เริ่มต้นที่  http://www.carbonfootprint.com/  ก็ได้

 

Over to You


Here are some of the things you can do to reduce your primary and secondary carbon footprints….but the words do and don’t have been missed out! Add do or don’t in front of each phrase!

แล้วนี่ก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถที่จะทำการลด carbon footprints   ที่เป็น primary และ secondary  ของคุณ ได้ .....แต่คำว่า do และ don’t  ได้หายไป ให้เพิ่มคำว่า do หรือ don’t  ลงไปข้างหน้าของในแต่ละสำนวน   

 

Primary Footprint                             Secondary Footprint

go on holiday by plane                        buy things produced overseas

travel to work by public transport       buy locally grown fruit and vegetables

try to use fans, not air conditioners     buy things with a lot of packaging

ride if you can walk there                   eat a lot of meat, especially red meat

use solar energy                                 grow plants and trees

 

Solutions

 

Getting Started

Footprint usually means the mark left behind by a foot, for example, on the beach or on a clean floor. The plural is footprints and NOT feetprint. The other common word that follows this pattern is fingerprint: the police usually look for fingerprints at the scene of a crime. There is also the word thumbprint for the mark made on an official document by someone unable to sign their own name.

 

Footprint  ปกติหมายถึงรอยเท้าที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้  ตัวอย่างเช่น  บนชายหาด หรือบนพื้นที่สะอาด พหูพจน์คือ footprints   ไม่ใช่ feetprint    คำอื่นที่พบได้เสมอตามรูปแบบนี้ก็คือ fingerprint:  ปกติตำรวจก็จะค้นหาดูรอยนิ้วมือหรือ fingerprints  ในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม แล้วก็ยังมีคำว่า thumbprint  หรือลายพิมพ์หัวแม่มือ ที่ใช้ประทับในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อสำหรับคนที่ไม่สามารถเซ็นชื่อตนเองได้

 

Refresher

Probably the most common usages are:


การใช้ที่อาจพบมากที่สุด คือ

1.    primary school, secondary school

2.    primary colours (colours that cannot be mixed: red,  blue, yellow), secondary colours (colours that are formed by mixing two other colours, like orange (yellow + red) and green (yellow + blue)

 

Over to You

Primary Footprint                                         Secondary Footprint

Don’t go on holiday by plane                          Don’t buy things produced overseas

Do travel to work by public transport              Do buy locally grown fruit and vegetables

Do try to use fans, not air conditioners           Don’t buy things with a lot of packaging

Don’t ride if you can walk there                      Don’t eat a lot of meat, especially red meat

Do use solar energy                                        Do grow plants and trees


...................................................

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป