"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Elder vs. Older


Barry: So tell me about your family, Laura.

Laura: Well, I’ve got an elder brother and a younger brother. The elder’s a civil servant and the younger’s still at school.

Barry: So you’re piggy in the middle, right?

Laura: Right! How about you?

Barry: Oh, I’m the eldest in my family…I’ve got two kid sisters.

Laura: How old did you say you were, Barry?

Barry: Twenty….so I’m older than you, right?

Laura: Just a bit…..I’ll be twenty next month!

Barry: Look…I’m going to visit my grandma….She’s in a home for the elderly. Do you want to come with me? She likes to see pretty faces!

Laura: Pretty faces?....Oh…I see what you mean… Is it far? I don’t have much time but I’d

            like to meet her.

Barry: No….it’s that building in the big garden…I guess it must be the oldest in our village.

Laura: I know the place you mean. OK….Let’s go!

 

Barry: ไหนลองเล่าเรื่องครอบครัวของเธอให้ฉันฟังหน่อยซิ 

Laura: ฉันก็มีพี่ชายและน้องชาย พี่ชายเป็นข้าราชการ ส่วนน้องชายยังเป็นนักเรียนอยู่   

Barry: งั้นเธอก็เป็นลูกคนกลางนะซิ ใช่มั้ย?  

Laura: ใช่  แล้วเธอล่ะ?    

Barry:  ฉันเป็นลูกคนหัวปี.....มีน้องสาวสองคน     

Laura: เธอบอกว่าเธออายุเท่าใหร่นะ Barry?        

Barry: ยี่สิบ.....งั้นฉันก็แก่กว่าเธอ ใช่มั้ย?        

Laura: ก็นิดหน่อย....ฉันจะครบยี่สิบเดือนหน้า       

Barry: เอาละ.....ฉันจะไปเยี่ยมคุณยายของฉัน....ท่านพักอยู่ที่บ้านพักคนชรา  เธออยากจะไปกับฉันมั้ยล่ะ? ท่านชอบดูคนหน้าตาน่ารัก      

Laura: หน้าตาน่ารัก.....อ้อ...ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าเธอหมายถึงอะไร......ไกลมั้ย? ฉันมีเวลาไม่มากนัก

                 แต่ฉันเองก็อยากพบท่านอยู่เหมือนกัน                       

Barry: ไม่ไกล......ก็ตึกนั่นไงในสวนกว้างๆ นั่นแหละ.....ฉันเดาเอาว่ามันต้องเก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านเราแน่เลย 

Laura: ฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอหมายถึงที่ไหน  ตกลง...ไปกันได้แล้ว           

 

Getting Started

How many words of 2 syllables can you think of ending in –elder and –older?

Target:  4 words - good;  7 words -  excellent; 10 words -  genius

 

คุณนึกถึงคำที่มีสองพยางค์และลงท้ายด้วย–elder  และ –older  ได้กี่คำ ?

เป้าหมาย  4 คำ - ดี,  7 คำ - ดีเยื่ยม,  10 คำ - อัจฉริยะ 

 

Grammar Corner

As several people have asked me to clarify the usage of elder and older, I decided that this time I would devote quite a lot of time to explaining this point. Ready? Here we go!

มีหลายคนขอให้ฉันอธิบายวิธีการใช้คำ elder และ  older  ฉันก็เลยตัดสินใจว่าคราวนี้ฉันจะใช้เวลาในการอธิบายเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษ  คุณพร้อมหรือยัง?ไปกันเลย 

 

1. Elder and older are both comparative adjectives: eldest and oldest are, respectively, the superlative forms. However, there is no simple adjective form of elder, unlike older/old.  

 Elder และ older  เป็นคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบ eldest  และ oldest  เป็นรูปแบบขั้นสูงสุด  แต่ elder  ไม่มีรูปแบบขั้นต้น  ไม่เหมือนกับ older/old.                                    

 

2. Elder/eldest have a much more restricted use than older/oldest:

 Elder/eldest  มีกฏเกณฑ์การใช้ที่แคบกว่า older/oldest:

 

a) Elder/eldest are used only to refer to people, usually members of a family.

 Elder/eldest ใช้เพียงแค่กล่าวถึงบุคคล ปกติก็จะเป็นสมาชิกของครอบครัว

 

b) Older/oldest are used to refer to people (not only family members) and things

Older/oldest ใช้เพื่อกล่าวถึงบุคล (ที่ไม่ใช่สมาชิกภายในครอบครัว) และสิ่งของ

 

3. Although elder and older are both comparative adjectives, they are used in different ways:

ถึงแม้ว่า elder  และ older จะเป็นคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบเหมือนกัน  แต่มีการใช้ที่แตกต่างกัน

a) When comparing two family members, only older can be used:

เมื่อการเปรียบเทียบสมาชิกในครอบครัวที่มีอยู่สองคน ต้องใช้  older  เท่านั้น

            e.g. My sister is two years older than me.

 

b) Elder is used only when it immediately precedes the noun it is describing:

Elder นั้นใช้ได้เฉพาะเมื่อมัน อยู่ข้างหน้าคำนามที่มันขยายอยู่          

e.g. My elder brother is a teacher.

 

Older can be used also in this way:

Older ก็ยังสามารถที่จะใช้ในรูปแบบนี้ได้

            e.g. Her older brother lives in Australia.

 

4. The superlative forms eldest and oldest are used identically…but remember Point 2!!

รูปแบบของขั้นสุด  eldest  และ oldest   นั้นใช้ในลักษณะเดียวกัน.....แต่อย่าลืมในข้อที่สองข้างบนนี้

            The Icelandic parliament is thought to be the oldest in the world

            Are you the eldest/oldest in your family?

 

5. Unlike older/oldest, elder/eldest are also nouns.

Elder/eldest  ยังเป็นคำนามได้ด้วย ซึ่งต่างจาก older/oldest

a) When used as a noun elder/eldest are often preceded by the:

เมื่อใช้เป็นคำนาม elder/eldest   มักจะมี the นำหน้า   

            e.g. It is difficult to tell which of you is the elder/eldest!

 

b)  …the Elder, with a capital E, is used to distinguish between two people with the same name:

…the Elder  ที่มี E  เป็นตัวอักษรตัวใหญ่นั้น ใช้เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนสองคนที่มีชื่อเหมือนกัน

            e.g. Pitt the Elder was a famous British prime minister.

 

c) In the plural, elders is used to denote senior citizens (the elderly), especially in the idiom elders and betters.

 elders ในรูปพหูพจน์ ใช้เพื่อหมายถึงผู้สูงวัย(the elderly), โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำคมที่ว่า  elders and betters.

 

e.g. Respect is paid to the elders of the community during the Songkhran Festival.

           

       You should always respect your elders and betters.

 

d) The phrase elder statesman is used as a term of respect for experienced, senior politicians:

สำนวน elder statesman  ใช้แสดงถึงความเคารพนับถือของการมีประสบการณ์,  นักการเมืองอาวุโส

            e.g. Prem Tinasulanonda is Thailand’s respected elder statesman.

 

Refresher

Many people make mistakes over and over again about when to use comparative adjectives (elder/older) and when to use superlative adjectives (eldest/oldest), even though the rule is simple: when a comparison is being made between two things use the comparative; when there are three or more, or in a general statement, use the superlative:

           

 

หลายคนทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเกี่ยวกับการใช้คำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบ (elder/older)  และคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (eldest/oldest)   ทั้งที่หลักการใช้ก็ง่ายๆ  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งให้ใช้ขั้นเปรียบเทียบ  เมื่อมีสามสิ่งหรือมากกว่านั้นหรือในการกล่าวทั่วๆไป ให้ใช้รูปแบบขั้นสูงสุด

            e.g.  Who is the elder, you or Jenny?

                    Who is the eldest, you, Jenny or Paula?

 

 

Challenge!

Sue has four children: Mike (17),  Paul (15),  Sarah (12)  and Cherry (8). Write at least six sentences about them using the words older/elder/oldest/eldest at least once.

Sue มีลูกสี่คน Mike (17), Paul (15), Sarah (12)  และ Cherry (8).  ให้เขียนประโยคอย่างน้อยหกประโยคเกี่ยวกับพวกเค้า  โดยใช้คำว่า older/elder/oldest/eldest  อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 

Over to You!

Insert one of the words/phrases from the Grammar Corner section in the blanks in each of the following sentences.

นำหนึ่งคำหรือหนึ่งสำนวนจาก Grammar Corner section  เติมลงไปในช่องว่างในแต่ละประโยคที่ให้มาข้างล่างนี้

 

 1. Which is__________ of your four children?
 2. Asian culture pays respect to __________ more than in the West.
 3. __________ of my twins was born 10 minutes before the younger.
 4. Sukhothai is ___________ of Thailand’s historic capitals.
 5. Gladstone and Disraeli were ________ of nineteenth century England.
 6. Sally is my _______ friend: I’ve known her since we were students.

 

Solutions

 

Getting Started

Ajarn Waan thought of the following words. Check the meanings of any you don’t know in the dictionary and tell the webmaster if you thought of any others!!

อาจารย์หวานนึกคำดังต่อไปนี้ได้  เช็คดูความหมายของคำที่คุณยังไม่รู้จากพจนานุกรม และช่วยบอกทางเว็บมาสเตอร์ให้ทราบด้วย ถ้าหากว่าคุณนึกคำอื่นได้อีก

 

bolder   colder   fielder   folder   holder   molder   polder   solder   wielder   yielder 

 

Over to You!

 1. Which is the eldest of your four children?
 2. Asian culture pays respect to the elders more than in the West.
 3. The elder/older of my twins was born 10 minutes before the younger.
 4. Sukhothai is the oldest of Thailand’s historic capitals.
 5. Gladstone and Disraeli were the elder statesmen of nineteenth century England.
 6. Sally is my oldest friend: I’ve known her since we were students.

 

 

........................................................

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป