"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Mamma Mia!


John:  (Singing) “Mamma Mia! Here I go again! My, my…mm…mm….mm…”

Wirat: Hey, John! You sound happy! What’s up?

John:  Hi, Wirat! I am happy! Everybody feels terrific after seeing “Mamma Mia!”

Wirat:  “Mamma Mia!”? Oh….you mean the show! I saw the posters for it. Is it really that good?

John:  Good? It’s amazing! It really is the world’s number one musical!

Wirat:  Isn’t it based on Abba’s smash hits?

John:  Right! “Dancing Queen”, “Honey, Honey”…they are all there! Look at this brochure.

Wirat:  (Reading from the brochure) “Currently over 11 global productions… generating over $8 million a week in ticket sales….Already grossed over $2 billion at the Box Office…. ….. ‘Mamma Mia!’ has premiered in more than 170 major cities since the first production in London nine years ago.” Were the performers Thai?

John: Thai? Goodness no, Wirat! It was an international touring cast from the UK.

Wirat: It’s a pity I didn’t go and see it.

John:  Never mind, Wirat! I’ll sing some more of the songs for you. (Starting to sing) “Friday night and the lights are low….”

Wirat:  Thanks but I’ve got to go now…Maybe some other time!

 

 

John:  (กำลังร้องเพลงอยู่)  “Mamma Mia! Here I go again! My, my…mm…mm….mm…”

Wirat: เฮ้ John! ดูคุณมีความสุขจัง  มีอะไรอยู่ใช่มั้ยล่ะ? 

John:  วิรัตน์ผมมีความสุขจริงๆ  ทุกคนรู้สึกดีเอามากๆ หลังจากที่ได้ดู  “Mamma Mia!”       

Wirat:  “Mamma Mia!”? โอ้......คุณหมายถึงละครเพลง  ผมเห็นโปสเตอร์แล้วล่ะ มันดีมากขนาดนั้นเลยเชียวหรือ?           

John:  ดี? มันน่าทึ่งจริงๆ  มันเป็นละครเพลงสุดยอดของโลกเลยเชียวละ        

Wirat:  มันได้เค้าโครงเรื่องมาจากเพลงดังของ Abba  ไม่ใช่หรือ?    

John:  ใช่แล้ว “Dancing Queen”, “Honey, Honey”…มันอยู่ในนี้ทั้งหมด ดูที่แผ่นพับนี่ซิ         

Wirat:  (อ่านแผ่นพับ)   ขณะนี้ทั่วโลกกำลังมีการแสดงอยู่มากกว่า 11 แห่ง.....ทุกสัปดาห์มีรายได้จากการจำหน่ายตั๋วมากกว่าแปดล้านดอลล่าห์  มีรายได้เกิดขึ้นแล้วรวมมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์...... มีการเปิดรอบปฐมทัศน์ ‘Mamma Mia!’ มาแล้วกว่า170 เมืองใหญ่ๆ ตั้งแต่เมื่อแสดงเป็นครั้งแรกที่ลอนดอนเมื่อเก้าปีที่แล้วแล้วนักแสดงเป็นคนไทยหรือ? 

John: คนไทย?  ตายแล้ว ไม่ไช่หรอกวิรัตน์  เป็นนักแสดงจากอังกฤษที่กำลังแสดงอยู่ทั่วโลก    

Wirat: น่าเสียดายจัง ที่ผมไม่ได้ไปดู             

John:  ไม่เป็นไรหรอกวิรัตน์  ผมจะร้องเพลงบางเพลงให้คุณฟังเอง (เริ่มที่จะร้องเพลง) “Friday night and the lights are low….”                 

Wirat:  ขอบคุณมาก แต่ผมต้องไปตอนนี้แล้วละ.....บางทีอาจจะเป็นวันหลัง  

 

 

 

Getting Started

“Mamma” is Italian for mother. How many other English words can you think of that also mean mother?

“Mamma”  เป็นภาษาอิตาลีหมายถึง mother.  แล้วมีคำภาษาอังกฤษอื่นใดอีกมั้ยที่คุณสามารถนึกออกได้ที่มีความหมายว่า  mother?

 

Reading for Meaning

Use your skill and understanding of the dialogue to answer the following questions. Read it again if you are not sure or if you get the answers wrong!

จากบทสนทนาข้างต้น ลองตอบคำถามข้างล่างนี้  อ่านอีกครั้งหากคุณยังไม่แน่ใจหรือหากว่าคุณยังทำผิดอยู่ 

1. List at least 4 things you know about the musical “Mamma Mia!” from reading the dialogue. You should answer in complete sentences.

 

2. Do you think that John is probably a good or bad singer? Why?

 

3. List all the adjectives with a positive meaning that occur in the dialogue.

 

Vocab-Builder

Let’s look in more detail at some of the vocabulary related to shows and the world of entertainment, especially the words that occur in the pamphlet that Wirat reads.

เรามาดูรายละเอียดของคำศัพท์บางตัวที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและโลกแห่งความบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่มีในแผ่นพับที่วิรัตน์อ่าน 

 

Word/Phrase

Meaning

Sample Sentence

smash hit

สิ่งที่คนชมชอบมากมาย

Waterloo” was a smash hit for Abba in the 1970s.

musical

ละครเพลง

“Cats” is my favourite musical.

global

เกี่ยวกับโลก

Global warming is a real threat that needs immediate action.

production

การสร้าง, การผลิต

The production was really brilliant and professional.

to generate

ทำให้เกิด

The project will generate income for the villagers.

to gross

ทำรายได้รวม

The fair grossed over a million baht for charity.

to premiere

แสดงหรือฉายรอบปฐมทัศน์

The film premiered to rave reviews.

box office

ห้องจำหน่ายตั๋ว

The box office opens an hour before the show.

cast

คณะนักแสดง

The cast consisted of top rank singers and dancers.

 

 

Know Your Slang: Smash

As you already know from Vocab-Builder, smash (in the phrase smash hit) is an adjective which is slang great, terrific. It is almost always used to refer to songs, performances etc. Now here are some variations on this word:

อย่างที่คุณได้ทราบอยู่แล้วจาก Vocab-Builder  smash  (ในสำนวน smash hit ) เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งเป็นคำแสลงหมายความว่า great, terrific.  มักจะใช้เมื่อกล่าวถึงเพลง, การแสดง เป็นต้น  ข้างล่างนี้ก็เป็นรูปแบบต่างๆ ของคำนี้

 

1. a smash (n.)             a great success/hit: again, usually used to refer to songs etc ประสบความสำเร็จอย่างมาก ปกติจะใช้เมื่อกล่าวถึงเพลง เป็นต้น

                                    e.g. “Mamma Mia!” was a smash in Bangkok.

 

2. a smasher (n.)          a very beautiful person or thing.

บุคคลหรือสิ่งของที่สวยงามมากๆ

                                    e.g. Brian’s girlfriend is a real smasher.

 

3. smashing (adj.)        excellent, wonderful, beautiful

ยอดเยี่ยม, วิเศษ, สวยงาม

                                    e.g. I had a smashing holiday in the US!

 

Challenge!

Did you go to see “Mamma Mia!”? If you did, write about and try to use some of the words from the dialogue. If you didn’t, write about another musical or concert you have attended or seen on TV. Share your ideas with the webmaster if you like!

คุณได้ดู “Mamma Mia!”  มาแล้วหรือยัง? ถ้าหากว่าคุณได้ดูมาแล้ว ลองเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้และลองใช้คำจากบทสนทนาดู  ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ไปดูก็เขียนเกี่ยวกับละครเพลงเรื่องอื่นหรือการแสดงดนตรีที่คุณได้ไปดูมาหรือว่าดูจากโทรทัศน์ ลองแลกเปลี่ยนความคิดของคุณกับเว็บมาสเตอร์ดูก็ได้ 

 

Do You Know?

“Mamma Mia!” is an Italian expression. Which of the following is the English equivalent?

“Mamma Mia!”  เป็นคำพูดภาษาอิตาลี  คำภาษาอังกฤษที่ให้มาข้างล่างนี้มีคำใดที่มีความหมายเหมือนกัน?

a)    What a pity!   b) Never mind!    c) Oh my goodness!   d) Watch out!

 

Over to You!

Here are the answers to questions about “Mamma Mia!”: what were the questions? The information that you need to write the questions is all in the dialogue, of course!

ข้างล่างนี้เป็นคำตอบของคำถามเกี่ยวกับ “Mamma Mia!” แล้วคำถามเหล่านั้นคืออะไร?  ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับเขียนถึงคำถามนั้น แน่นอน มันอยู่ในบทสนทนาทั้งหมดแล้ว

 

1. Abba’s

2. London

3. Nine years ago

4. British

5. Eleven

6. Over US$ 2 billion

7. More than 170

8. Over US$8 million

 

Solutions

 

Getting Started

Ajarn Waan thought of the following words:

อาจารย์หวานนึกคำดังต่อไปนี้ได้

 

mum    mummy    mom    mama    momma     mommy

 

Reading for Meaning

1.

a)  “Mamma Mia!” is based on Abba’s songs

b)  It was first produced in London 9 years ago.

c)  There are currently 11 global productions of “Mamma Mia!”

d)  These productions generate over US$8 million per week,

e)  Altogether “Mamma Mia!” has grossed over US$2 billion at the box office.

f)  “Mamma Mia!” has premiered in more than 170 major cities.

 

2. John is probably a bad singer. Wirat does not want to listen to him singing more songs.

 

3. happy   terrific   good   amazing number   one   smash

 

 

Do You Know?

c) Oh my goodness!

 

Over to You!

Here are the questions as written by Ajarn Waan: other variations are possible, though. Compare them with your questions and make any improvements that you want,

ข้างล่างนี้เป็นคำถามที่อาจารย์หวานได้เขียนขึ้นมา  แต่ก็ยังมีแบบอื่นๆได้อีก เปรียบเทียบคำถามข้างล่างนี้กับคำถามของคุณดู  และปรับปรุงในสิ่งที่คุณต้องการได้

 

1. On whose songs is “Mamma Mia!” based?

2. Where was the first production of “Mamma Mia!” staged?

3. When was the first production of “Mamma Mia!” staged?

4. What nationality was the cast which performed in Bangkok?

5. How many global productions of “Mamma Mia!” are there currently?

6. How much has “Mamma Mia!” grossed at the Box Office?

7. In how many cities has “Mamma Mia!” been performed?

8. How much does “Mamma Mia!” generate weekly in ticket sales?

 

……………………………

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป