"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Fabrics and Fabrications


Steve: Coming to watch the match this evening, Sally?

Sally:  No…I’ve got to go to the library.

Steve: The library?

Sally:  Yes, to get some material for my History of Art report.

Steve: Oh, right! What are you writing it on?

Sally:  Thai silk.

Steve: Thai silk?

Sally:  Well, it’s actually about the making of silk cloth and its influence on Thai clothes.

Steve: That sounds difficult.

Sally:  Well yes, it is…But it is interesting too!

Steve: Be sure to get your facts right and not fabricate anything, won’t you? Mr. Clarke’s a stickler for accuracy!

Sally:  Thanks for the warning!

 

Steve: มาดูการแข่งขันฟุตบอลเย็นนี้กันมั้ย Sally?                 

Sally:  ไม่ละ.....ฉันต้องไปห้องสมุด                 

Steve: ห้องสมุด?           

Sally:  ใช่ เพื่อหาข้อมูลสำหรับทำรายงานประวัติศาสตร์ศิลป             

Steve: อ้อ เหรอ แล้วคุณเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะ?           

Sally:  ผ้าใหมไทย         

Steve: ผ้าใหมไทย?                     

Sally:  มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำผ้าใหมและอิทธิพลของมันที่มีต่อเสื้อผ้าไทย                     

Steve: ฟังดูยากนะ              

Sally:  ก็ยากอยู่ ...แต่มันก็น่าสนใจด้วย

Steve: ให้แน่ใจนะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ห้ามแต่งข้อมูลขึ้นมาเองเลยเชียวนะ?  คุณ Clarke’s เขาเป็นคนเอาเรื่องกับความถูกต้องของข้อมูลอยู่ด้วย          

Sally:  ขอบคุณมากที่เตือน                     

 

Getting Started

How many words of 3 letters or more can you make from the letters in the word fabric? Target: more than 6 words    

คุณสามารถสร้างคำที่มีสามตัวอักษรเป็นอย่างน้อยจากตัวอักษรทั้งหมดของคำว่า fabric  ได้กี่คำ?  เป้าหมายจะต้องมากกว่า 6 คำ        

 

Reading for Meaning

Use your skill and understanding of the dialogue to answer the following questions. Read it again if you are not sure or get an answer wrong.

จากบทสนทนาข้างต้น ลองตอบคำถามข้างล่างนี้  อ่านอีกครั้งหากคุณยังไม่แน่ใจหรือหากว่าคุณยังทำผิดอยู่ 

 

1. Which of these words can be used to replace material in the following sentence: “to get some material for my History of Art project”:

            a) cloth   b) information   c) tools

 

2. It is likely that Mr. Clarke is:

            a) Sally’s father   b) the librarian   c) Sally’s teacher

 

3. Which one of the following statements is true:

            a) Steve is going to the match that evening

            b) Sally is going to write her report that evening

            c) Mr. Clarke is going to read Sally’s report that evening

 

Vocab-Builder

This time, let’s look at our three key words, material, cloth and fabric, their meanings and associated words.

คราวนี้เรามาดูคำหลักทั้งสามกัน material, cloth และ  fabric  ทั้งความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับศัพท์เหล่านี้   

 

Word

Grammar

Meaning

Sample Sentences

cloth

n.

ผ้า

Just feel the quality of this cloth!

clothes

pl. n.

เสื้อผ้า

New clothes really are a tonic!

to clothe

 

แต่งตัว

My mum had to struggle to feed and clothe us when we were kids.

 

 

material

 

n.

ผ้า

I’ll have 3 meters of this blue material.

ข้อมูล

There’s a lot of material here that I can use.

to materialize

v.

เป็นจริงขึ้นมา

She never thought that her plan would materialize.

materialism

abs. n.

ลัทธิวัตถุนิยม

Materialism results in greed and envy.

 

 

fabric

 

n.

ผ้า

This fabric is gorgeous.

โครงสร้าง

The fabric of the house is faulty.

ส่วนสำคัญ, โครงสร้าง

The fabric of society was affected by the political upheaval.

to fabricate

v.

แต่งขึ้น

That story is fabricated! I don’t believe it!

fabrication

n.

การปลอมขึ้นมา

You should not have resorted to fabrication, Julia.

 

Refresher

Remember that there is a very distinct difference in pronunciation of cloth and clothes (and remember that the latter is also in the plural form when it is a noun): see if you are getting it right by finding the word with the same vowel sound from the options given:

ต้องระลึกไว้ว่าคำว่า cloth และ clothes  มีการออกเสียงที่แตกต่างกัน (และศัพท์ตัวหลังนี้ เมื่อใช้เป็นคำนามจะต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น )  ดูซิว่าคุณทำได้ถูกต้องมั้ย  ด้วยการเลือกคำที่ออกเสียงเหมือนกันจากตัวเลือกที่ให้มาข้างล่างนี้ 

            cloth:               clot  clover   cloud   cloak

            clothes:            clog   close   closet   clock

 

Bonus!

There are many different types of cloths in daily use about the house: can you guess what a dishcloth and a pot-cloth are used for?

มีผ้าในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้าน  ลองเดาดูซิว่า a dishcloth และ a pot-cloth ใช้สำหรับทำอะไร?  

 

Know Your Slang: To be a stickler for something

Steve says that “Mr. Clarke’s a stickler for accuracy!” and warns Sally that she should make sure she gets the facts right. Can you guess what to be a stickler for something means? Right! It means to be strict about something: in this case, Mr. Clarke is strict about his students getting their facts right in their essays and reports. To be a stickler for something is used only with abstract nouns that have a positive meaning: for example, tidiness, honesty, punctuality.

Steve พูดว่า“Mr. Clarke’s a stickler for accuracy!”   และเตือน Sally ว่าเธอควรที่จะให้แน่ใจว่าข้อมูลของเธอถูกต้อง  คุณสามารถเดาได้มั้ยว่า to be a stickler for something  หมายถึงอะไร?  ใช่แล้วมันหมายถึง to be strict about something:  คือเป็นคนที่เข้มงวดในบางสิ่งบางอย่าง  ในหัวข้อนี้ Mr. Clarke  เข้มงวดกับนักเรียนของเขาในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลในเรียงความและรายงานของพวกเขา  To be a stickler for something นั้นใช้กับคำนามที่เป็นนามธรรม  และในความหมายด้านบวกเท่านั้น เช่น  tidiness, honesty, punctuality

 

Challenge!

Is anyone you know a stickler for something? It could be your teacher, a parent, your husband/wife… What are they strict about? How do you feel about it? Try writing a few sentences about it….in English, of course!

คุณรู้จักใครบ้างที่เป็น a stickler for something  ? คนนั้นอาจจะเป็นครูของคุณ  พ่อแม่ สามีหรือภรรยาของคุณ..... แล้วเค้าเข้มงวดในเรื่องอะไร?  คุณรู้สึกอย่างไรกับความเข้มงวดของเขา? พยายามเขียนมาสักสองสามประโยคเกี่ยวกับสิ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

Over to You!

Here are the names of some different types of material….but that the letters have got all mixed up. Can you unscramble them all?

ชื่อข้างล่างนี้เป็นชื่อของเนื้อผ้าแบบต่างๆ กัน...แต่ว่าตัวอักษรมันสลับกัน คุณพอที่จะนำมาเรียงกันใหม่ให้ถูกต้องได้มั้ย?         

 

1. LNOYN

2. TOOCTN

3. NILEN

4. TELSPOREY

5. ICEVSOS

6. OWLO

7. NAYOR

8. KISL

 

Solutions

 

Getting Started

Ajarn Waan thought of the following words: let the webmaster know if you think of any others!

อาจารย์หวานนึกคำต่อไปนี้ได้  แจ้งให้เว็บมาสเตอร์ทราบด้วย ถ้าหากคุณนึกคำอื่นๆได้อีก

a          b          c          f           i           r

air        bar       crib      fib                    rib

                        car       fair

                        crab     far

 

Reading for Meaning

  1. b) information
  2. c) Sally’s teacher
  3. a) Steve is going to the match that evening

If you answered (b), that is incorrect because Sally is going to the library to get material for her report, not to write her report.

 

Refresher!

cloth: clot

clothes: close

 

Bonus

The names of these two cloths are a little confusing: a dishcloth is used for wiping work surfaces in the kitchen and a pot-cloth is used for drying the dishes, plates etc (also known as pots) after they have been washed.

ชื่อของผ้าสองอย่างนี้ทำให้สับสนได้บ้างเล็กน้อย dishcloth  ใช้สำหรับเช็ดพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานในห้องครัว เช่นโต๊ะ เค้าน์เตอร์  ส่วน  pot-cloth   ใช้สำหรับเช็ดจาน ชาม  ถ้วย... (ที่เรียกกันว่า pots )  ที่ล้างเรียบร้อยแล้วให้แห้ง

 

 

Over to You!

1. nylon

2. cotton

3. linen

4. polyester

5. viscose

6. wool

7. rayon

8. silk

 

 

 

………………..

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป