"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Loy Krathong


John:  Singing  “Wan pen duen sib-song….”

Wirat: What a racket, John! Stop it!

John:  Whatever do you mean! I’m practising that song…. You know…the one about the full moon, the twelfth lunar month and all that.

Wirat: Loy Krathong? You’re ruining a good song, John!

John:  Well, it’s hard enough to speak Thai, let alone sing it!

Wirat:  OK…OK!

John:  Anyway, where are you going to float your krathong, Wirat?

Wirat:  Well, I thought I might float something in the sky rather than the water this year.

John:  In the sky? You’re pulling my leg!

Wirat:  No I’m not, John. You see, in the north of Thailand they have their own tradition called Yee Peng in which hot-air lanterns are released into the night sky.

John:  Wow! That sounds interesting. Can I come with you?

Wirat:  I just can’t get away from you, John, can I?

 

John:  กำลังร้องเพลงอยู่  วันเพ็ญเดือนสิบสอง......          

Wirat: หนวกหูจัง  John!  พอที หยุดได้แล้ว              

John:  คุณหมายความว่าไง  ผมกำลังฝึกร้องเพลงอยุ่นะ .....เข้าใจเปล่า....เพลงที่เกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวง  วันเพ็ญเดือนสิบสอง อะไรพวกนี้แหละ           

Wirat: ลอยกระทง?  คุณกำลังทำลายเพลงที่แสนจะไพเราะอยู่นะ John!                  

John:  ก็มันยากพออยู่แล้วนะแค่เพียงที่จะพูดภาษาไทย ไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่จะร้องเพลงเลย

Wirat:  OK…OK!

John:  เอาละ  แล้วคุณจะไปลอยกระทงที่ไหนล่ะ วิรัตน์?              

Wirat:  ผมคิดว่าปีนี้อาจจะลอยอะไรบนท้องฟ้าดีกว่าลอยในน้ำ                                      

John:  ในท้องฟ้า?  คุณกำลังล้อผมเล่นอยู่ใช่มั้ย?                   

Wirat:  ไม่เลย John  คืองี้   ทางภาคเหนือของไทย  มีประเพณีท้องถิ่นของเขาเองที่เรียกว่า  ยี่เป็ง  ก็จะเป็นโคมไฟที่ปล่อยให้ลอยไปในท้องฟ้าในเวลากลางคืนไง 

John:  ว้าว ฟังแล้วน่าสนใจจัง  ผมไปกับคุณด้วยคนได้มั้ย?                  

Wirat:  ผมนี่หนีคุณไม่ได้เลยใช่มั้ย  John?                     

 

Getting Started

Close your eyes and think of Loy Krathong….Now try thinking in English…What do you see? Open your eyes and make a list of as many things as you can associated with Loy Krathong!

ลองหลับตาลง และนึกถึงลอยกระทง.....คราวนี้ให้ลองนึกเป็นภาษาอังกฤษ ....แล้วคุณเห็นอะไรบ้าง?  ลืมตาขึ้น และเขียนรายการออกมาให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ที่เกี่ยวกับการลอยกระทง

 

Culture Notes

The Loy Krathong festival is one of the most beautiful Thai traditions and is famous all over the world. However, other cultures have similar customs: why don’t you do some research on the internet and see if you can find out about some of them!

เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่ง  และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก  อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันอีก ลองค้นหาดูตามอินเทอร์เน็ต  ดูซิว่าคุณจะค้นพบได้มากแค่ไหน

 

Reading for Meaning

Use your skill and understanding of the dialogue to answer the following questions. Read it again if you are not sure or get an answer wrong.

จากบทสนทนาข้างต้น ลองตอบคำถามข้างล่างนี้  อ่านอีกครั้งหากคุณยังไม่แน่ใจหรือหากว่าคุณยังทำผิดอยู่ 

 

 1. When Wirat says “What a racket!” which of the following meanings of racket is he using:

a)    trick, fraud     b) noise     c) tennis “bat”

 

 1. When Wirat says “I just can’t get away from you, John?” it is likely that his mood is:

a)    angry     b) serious     c) jovial

 

 1. When John says “You’re pulling my leg!” he means:

a)    You’re kidding!     b) You’re mad!     c) You’re hurting me!

                     

Phrase in Focus: it’s hard enough to speak Thai, let alone sing in it

When Wirat tells John off for his bad singing, John replies, “It’s hard enough to speak Thai, let alone sing it!” The structure  it’s hard enough……let alone……is a way of comparing 2 things: the first is already difficult and the second is even more difficult. Look back to John’s sentence again: can you see what it means now? Right! He finds it difficult to speak  Thai and then it is even more difficult for him to sing a Thai song.

เมื่อวิรัตน์บอกให้ John หยุดร้องเพลงที่ไม่รื่นหูเลย   John  ตอบว่า “It’s hard enough to speak Thai, let alone sing it!”  โครงสร้าง it’s hard enough……let alone…… เป็นการเปรียบเทียบ 2  สิ่ง  สิ่งแรกก็ยากอยู่แล้ว และสิ่งที่สองก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก   กลับไปดูประโยคของ John อีกครั้งหนึ่ง  คราวนี้คุณพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันหมายความอย่างไร?  ใช่   เขาพบว่าการพูดภาษาไทยน่ะยากอยู่แล้ว  แต่มันยิ่งยากมากขึ้นไปอีกที่จะร้องเพลงไทย      

 

Here are a few more examples of this structure in use:

ข้างล่างนี้เป็นสองสามตัวอย่างของการใช้โครงสร้างนี้

 • It’s hard enough doing my job let alone having to help everyone else too.
 • It’s hard enough getting divorced let alone losing a lot of my friends too.

 

The structure can be varied by using words like difficult, bad instead of hard, and without instead of let alone:

โครงสร้างนี้อาจใช้ได้อย่างหลากหลาย ด้วยการใช้คำอย่าง difficult, bad   แทนคำว่า hard,  และใช้คำ without แทนคำว่า let alone:

 • It’s bad enough knowing I’ve done wrong without you blaming me as well.
 • It’s difficult enough managing on a low income without the current financial crisis.

 

Know Your Idioms: To pull someone’s leg

When Wirat tells John that this year he will float something in the sky rather than on the water, John replies,  “You’re pulling my leg!”  To pull someone’s leg means to tease someone: as John has never heard of Yee Peng he thinks that Wirat is joking when he talks about floating something in the sky. A variation of this is Pull the other one. Try using this phrase next time you think someone is teasing you to show you don’t believe them!

เมื่อวิรัตน์บอก John ว่าปีนี้เค้าจะลอยบางอย่างบนท้องฟ้ามากกว่าที่จะลอยในน้ำ   แล้ว John ก็ตอบว่า “You’re pulling my leg!”  To pull someone’s leg  หมายถึงการล้อเล่น หรือ to tease someone:  เนื่องจาก John ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ ยี่เป็ง มาก่อน เค้าก็เลยคิดว่าวิรัตน์กำลังพูดเล่นเมื่อวิรัตน์พูดว่าจะลอยบนฟ้า  สำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ Pull the other one  คราวหน้าลองใช้สำนวนนี้ดูเมื่อคุณคิดว่าใครบางคนกำลังล้อคุณเล่น  เพื่อให้เค้าเห็นว่าคุณไม่เชื่อคำพูดของเขา  

 

Bonus!

Try writing about one particular Loy Krathong or Yee Peng festival that you have attended. Where was it? Who were you with? What did you do? Why was it special? Write as much as you can and then share your ideas with the webmaster if you like!

ลองเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณได้ไปลอยกระทง หรือยี่เป็งครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้   บอกด้วยว่า เป็นที่ไหน?  ไปกับใครและอยู่กับใครบ้าง?   ทำอะไรบ้าง?  มันพิเศษอย่างไร? เขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วแลกเปลี่ยนความคิดของคุณกับเว็บมาสเตอร์ดูก็ได้นะ

 

Refresher

In the dialogue, the gerund practising is spelt with an S: as we have seen before in Everyday English, this is just one of a number of basic differences in spelling between British English and American English. In British English the basic rule is C when a noun but S when a verb (advice/advise, practice/practise). However, American English is not so regular: it follows the advice/advise format, but uses practice for both the noun and verb forms. It does not matter which pattern you use: both are correct. However, be aware of whether you usually use British or American spellings and then keep to that format!

ในบทสนทนา  อาการนาม  practising   ใช้การสะกดด้วยตัว S   อย่างที่เราได้เคยเห็นมาก่อนแล้วใน Everyday English    นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของความแตกต่างในการสะกดคำภาษาอังกฤษที่ต่างกันระหว่างภาษาที่ใช้แบบอังกฤษและแบบอเมริกัน  แบบอังกฤษนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่ว่า เมื่อเป็นคำนามให้ใช้ตัว C   เมื่อเป็นคำกริยาให้ใช้ตัว S  เช่น (advice/advise, practice/practise)    แต่สำหรับแบบอเมริกันนั้นไม่มีหลักที่แน่นอน  อย่างคำ advice/advise  ก็จะเป็นไปตามหลักแบบอังกฤษ   แต่พอถึงคำว่า   practice  กลับเขียนเหมือนกันทั้ง คำนามและคำกริยา  คุณสามารถเลือกใช้แบบใดก็ได้เพราะถูกต้องทั้งสองแบบ  อย่างไรก็ตาม ก็ควรที่จะเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอไม่สลับไปมา 

 

Over to You!

Here are the answers to some questions about Loy Krathong that overseas visitors may ask. Your task now is to think what the questions were!

 

ข้างล่างนี้เป็นคำตอบของคำถามเกี่ยวกับลอยกระทง ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะถามได้  สิ่งที่คุณจะต้องทำในตอนนี้ก็คือคิดว่าคำถามนั้นควรจะเป็นอย่างไร

 1. banana leaf
 2. the night of the full moon in the twelfth lunar month
 3. November
 4. Sukhothai period
 5. nail clippings, hair and dead skin
 6. flowers, candle, joss stick and a coin
 7. Nang Noppamas
 8. Chiang Mai and Sukhothai

 

Solutions

 

Getting Started

Here is Ajarn Waan’s list. How many words are the same as yours? Are there any words you would like to add to your list? Check the meaning of any words you don’t know too!

แล้วนี่ก็เป็นรายชื่อที่อาจารย์หวานนึกได้  มีกี่คำที่เหมือนกันกับของคุณบ้าง?  มีคำอื่นอีกมั้ยที่คุณอยากจะเพิ่มเข้าไปที่รายชื่อของคุณ?  เช็คดูความหมายที่คุณยังไม่ทราบด้วย  

canal   lake   candle   flowers   lights   reflections   banana leaves   foam   moon

floating   nails   hair   romantic   beautiful   Sukhothai   dark   night   joss sticks

 

Over to You!

Here are Ajarn Waan’s questions. Of course, other forms are possible but the meaning should be the same. Compare these with your questions and make any changes that you think improve them.

 

นี่ก็เป็นคำถามของอาจารย์หวาน แน่นอนยังมีรูปแบบอื่นที่เป็นไปได้อีก แต่ความหมายจะต้องเหมือนกัน เปรียบเทียบคำถามเหล่านี้กับของคุณดู และปรับเปลี่ยนได้ถ้าหากคุณคิดว่ามันทำให้ดีขึ้น

 

 1. Traditionally, what is a krathong made from?
 2. When is Loy Krathong held?
 3. In which month is this?
 4. In which period did the Loy Krathong festival start?
 5. What are placed in the krathong to represent one’s sins or misdoings?
 6. What else is placed on the krathong?
 7. What is the beauty queen of the Loy Krathong festival called?
 8. Which places are popular tourist destinations during Loy Krathong?

 

 

*****  พบกับอาจารย์หวาน ได้ที่นี่ ทุกต้นเดือน  และ กลางเดือน  *****

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป