"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กระเทาะเปลือกความคิด นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ เจ้าของรางวัลแผนประชาสัมพันธ์ “พลังงานทดแทน”


นางสาวจิรพรรณ ศักดิ์วธารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนไทยรู้จักพลังงานทดแทน” ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการจัดงาน “กระทรวงพลังงาน มติชน ชวนเที่ยวงานแฟร์ ร่วมกันดูแลสังคม” จัดโดย บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน


งาน “กระทรวงพลังงาน มติชน ชวนเที่ยวงานแฟร์ ร่วมกันดูแลสังคม” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงวิกฤตโลกร้อน ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ พร้อมทั้งต้องการรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดประกวดแผนประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่เรื่องดังกล่าวด้วยภูมิปัญญาของตัวเอง โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากสถาบันต่างๆส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และนางสาวจิรพรรณ ศักดิ์วธารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชมเชยในการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ครั้งนี้มาได้

แผนประชาสัมพันธ์รางวัลชมเชย
“สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนไทยรู้จักพลังงานทดแทน”
Thailand Renewable Energy: We are the Earth Saver
พลังงานทดแทน : ไทยแลนด์...ดินแดนแห่งพลังงานทางเลือก
จัดทำโดย นางสาวจิรพรรณ ศักดิ์วธารักษ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4


 หลักการและเหตุผล

นโยบายว่าด้วยพลังงานของไทยให้ความสำคัญแก่การจัดหาพลังงานให้พอใช้ มีคุณภาพมีความมั่นคงและราคาไม่แพงสามารถหาได้ทั้งจากภายในและนอกประเทศ เพื่อจะได้กระจายแหล่งและชนิดของพลังงานให้หลากหลาย รวมทั้งชักจูงให้ประชาชนและโรงงานประหยัดพลังงาน การส่งเสริมให้เอกชนเองมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานก็จะสร้างการแข่งขันมากขึ้น ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น ได้มีโอกาสใช้พลังที่มีราคาเป็นธรรม ที่สำคัญคือ พลังงานที่ผลิตและใช้ควรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

 กลุ่มเป้าหมาย คนไทยทั่วประเทศ

โครงการ Thailand Renewable Energy : We are the Earth Saver - พลังงานทดแทน : ไทยแลนด์…ดินแดนแห่งพลังงานทางเลือก มีแผนประชาสัมพันธ์ทั้งหมดใช้ระยะเวลาดำเนินงานรวม 3 ปี โดยให้ความสำคัญไปที่การให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนเพื่อให้นำไปขยายผลต่อเนื่องในชุมชนต่อไปเป็นวงกว้างโดยมีการสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อพิเศษอื่นๆ เช่น กิจกรรมพิเศษ สื่อนอกบ้าน เป็นต้น  รวมทั้งใช้สื่อบุคคลและความใกล้ชิดระหว่างคนในชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
โครงการนี้มีแผนการประชาสัมพันธ์หลักทั้งหมด 7 แผน ได้แก่


 1. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือคู่มือขนาดเล็ก และแผ่นพับประกอบภาพวาดสีสันสวยงาม รูปแบบทันสมัย เนื้อหาแยกตามประเภทของพลังงาน เช่น พลังงานไบโอดีเซล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ แจกจ่ายให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้พลังงานทดแทนของคนไทย


2. จัดค่าย “ผู้นำเยาวชนไทย ใส่ใจพลังงานทดแทน” (Thailand Renewable Energy Young Leader Camp) ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้พลังงานทดแทนให้แก่เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้อย่างยั่งยืน


 3. โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยรู้จักพลังงานทดแทน ผ่านสื่อโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ และสื่อพิเศษ ได้แก่ กล่องปริศนามีรูเล็กๆดึงดูดความสนใจคนที่เดินผ่านด้วยข้อความ หรือภาพให้เข้ามาดูภายใน ซึ่งมีความร฿เกี่ยวกับสถานการณ์โลกร้อนและพลังงานทดแทนอยู่ สื่อนี้จะวางที่สถานีรถไฟฟ้าบิทีเอส และห้างสรรพสินค้า

 4. โครงการจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลด้านพลังงานทดแทน


 5.โครงการประกวด “เทิดไท้องค์ราชัน โรงเรียนร่วมสร้างสรรค์พลังงานทดแทนเพื่อไทย” (Thailand’s Best School of Renewable Energy) ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทั่วประเทศได้รับรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง


6. คอนเสิร์ต Thailand Renewable Energy :“Green for Life”  Once in A Life Time Concert


7. การจัดอบรมทางการเกษตร เรื่องไบโอดีเซล และพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพแก่ประชาชน


ทั้งนี้ นางสาวจิรพรรณ ศักดิ์วธารักษ์ ได้เข้ารับรางวัลจาก ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยตัวแทนจาก บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ณ กระทรวงพลังงาน

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป