"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
82 ปี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ครบรอบ 82 ปี


มีหลากหลายบทบาทที่คนในสังคมรู้จักไม่ว่าจะเป็น “กวีซีไรต์”, “ศิลปินแห่งชาติ” “กวีรัตนโกสินทร์” แต่อีกหนึ่งบทบาทที่ชัดเจน คือความเป็น ธรรมศาสตร์ 

จากบทกลอนฉันรักธรรมศาสตร์
ซึ่งสะท้อนความคิด ความรู้สึก และความงดงามผ่านศิลปะของภาษา ดังบทหนึ่งที่ว่า

“นั้นแม่โดมตระหง่านตรงทรงดินสอ

จะจารจดทุกข้อทุกสรรพสิ่ง

ประโดมศาสตร์ประกาศธรรมลำเพาพริ้ง

ว่าประชาใหญ่ยิ่งตลอดกาล”

“กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์" ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยดลบันดาลพร ให้ท่านอาจารย์

มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง เนื่องในโอกาสวันเกิด"

#พิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ 30 ปีข้างคลองคันนายาวที่รวบรวมผลงานของ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป