"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  >>>คลิกดาวน์โหลดหมายเหตุ  : ทั้งนี้  ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแจ้งยืนยันการรับทุนได้ที่ คุณกฤตธรรม  วงศ์อินทร์อยู่ ทางโทรศัพท์ 092-556-6428 หรือคุณอมรัตน์  สิทธิมงคงชัย ทางโทรศัพท์ 086-5425791 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เกินวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป