"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


โดยให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คลิกอ่าน >> คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา


คลิกอ่าน >> กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา


คลิกอ่าน >> คำชี้แจง


ดาวน์โหลด >> คำรับรองคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษา *ส่งไฟล์ในวันกิจกรรมคัดสรร*


ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มสำหรับเขียนแผนที่ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาสมัครออนไลน์เท่านั้น 
>> http://www.relations.tu.ac.th

หมายเหตุ  

- ก่อนกรอกใบสมัครให้เปิดลิ้งค์ผ่าน web browser ที่เป็น  google chome, firefox, internet explorer

- เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้ว อย่าลืม PRINT ใบสมัครพร้อม SAVE FILE เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนกด "ยืนยันเนื่องจากใบสมัครไม่สามารถ PRINT ย้อนหลังได้"

-การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อระบบแสดงข้อความว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น***เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ขั้นตอนกิจกรรมคัดสรร(ตลอดทั้งวัน)และสัมภาษณ์จึงจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน และบันทึกวิดีโอในกิจกรรมครั้งนี้***Member
162 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป