"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


โดยให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คลิกอ่าน >>  ประกาศรับสมัคร(คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา)

คลิกอ่าน >> 
ประกาศขยายเวลารับสมัครและกำหนดการ

คลิกอ่าน >> คำชี้แจง

ดาวน์โหลด >> คำรับรองคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษา


 *ส่งไฟล์ในวันกิจกรรมคัดสรร*

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มสำหรับเขียนแผนที่ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

สมัครออนไลน์เท่านั้น  
>> 
http://www.relations.tu.ac.th

หมายเหตุ  

ก่อนกรอกใบสมัครให้เปิดลิ้งค์ผ่าน web browser ที่เป็น  google chome, firefox, internet explorer

เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้ว อย่าลืม PRINT ใบสมัครพร้อม SAVE FILE เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนกด "ยืนยัน” เนื่องจากใบสมัครไม่สามารถ PRINT ย้อนหลังได้"

-การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อระบบแสดงข้อความว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” เท่านั้น***เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ขั้นตอนกิจกรรมคัดสรร(ตลอดทั้งวัน)และสัมภาษณ์จึงจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน และบันทึกวิดีโอในกิจกรรมครั้งนี้***


Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป