"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศปิดทำการชั่วคราว


                                                  ประกาศ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                            ขออภัยสำหรับผู้ที่มารับรางวัลสลากกาชาด ธรรมศาสตร์

                                            สำนักงานฯ ปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


         ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19 )(ฉบับที่ 16 )

        ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ติดต่อได้ในวันและเวลา ราชการ 09.00-17.00น.
     

           
ทั้งนี้ขยายเวลารับรางวัล ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

         - ติดต่อรับรางวัลได้ที่เบอร์ ติดต่อรับรางวัลสลากกาชาด 081-407-6239, 081-581-5557

         - อีเมล์ : tu-relations@tu.ac.th

         - FB: http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS

         - ส่งเอกสาร สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป