"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2563


                              *ติดต่อเพื่อยืนยันผู้ถูกรางวัลภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันออกสลาก                                      ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ในเวลาราชการ                                           วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
                              โทร. 0-2613-3777-8 หรือ facebook : Thammasat Relations                    *เอกสารที่ต้องเตรียมมา 1.บัตรประชาชน 2.สลากธรรมศาสตร์กาชาดที่ถูกรางวัล*Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป