"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย.


 

กำหนดการวันธรรมศาสตร์สามัคคี
 ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-------------------------------------------
ภาคเช้า
  บริเวณโถงหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.      พิธีสงฆ์
 ห้องเธียร์เตอร์ ในหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.      ลงทะเบียน
๐๙.๑๕ - ๑๙.๒๐ น.      ชมวิดีทัศน์ “วันธรรมศาสตร์สามัคคี”        
๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๐ น.      ดร.สันติภาพ  เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ น.      นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน
๐๙.๔๐ - ๑๐.๐๐ น.      การขับร้องเพลงประสานเสียง โดย เพื่อนโดมคอรัส
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๕ น.      การมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี และช่อดอกไม้แสดงความยินดี
โดย ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม
แด่ศิษย์เก่าผู้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและหน้าที่การงาน
ประกอบด้วย     ๑. คุณเมทินี ชโลธร  ประธานศาลฎีกา
๒. คุณวรวิทย์ กังศศิเทียม  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๓. คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๔. คุณสุภัทร จำปาทอง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล  ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๖. คุณวรวิทย์ เจนธนากุล  นายกสภาวิชาชีพบัญชี
๗. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ  นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
๘. อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์            ในโอกาสเปิดนิทรรศการ “แปดทศวรรษ”          
๑๐.๒๕ - ๑๐.๔๐ น.      ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
กล่าวเชิดชูเกียรติ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในวาระครบรอบ ๘๐ ปี 
๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๐ น.      พิธีส่งมอบหนังสือชุด “๓๐ปี ข้างคลองคันนายาว” จากผู้ให้สู่ผู้รับ
แก่ห้องสมุดสถานศึกษาจำนวน ๑๐ แห่ง 
๑๐.๕๐ - ๑๑.๐๐ น.      พิธีมอบหนังสือ “มงกุฏกวี แปดสิบปีเนาวรัตน์” แด่อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
                              โดย  สถาบันกวีนิพนธ์ไทย
๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.      ธรรมศาสตร์สังคีต  โดย ชุมนุมดนตรีไทย มธ.
๑๑.๒๐ - ๑๑.๔๐ น.      ลำนำเพลงดังในอดีต
โดย ดร.รจพร วัชโรทยางกูร อดีตนักร้องวงต้นกล้า ร่วมกับชุมนุมดนตรีไทย มธ.
 
  บริเวณโถงหอสมุดป๋วย  อึ๊งภากรณ์
๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐ น.      พิธีเปิดนิทรรศการ “แปดทศวรรษ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์”
โดย ศ.พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
                                    รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีฯ
                                    อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
                              และ ดร.สันติภาพ  เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน
.......................................................................................................................................................
 
ภาคเย็น
  ห้องเธียร์เตอร์ ในหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.      ลงทะเบียน
๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.      เพลินเพลงกับดนตรีวงคันนายาว และอาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
๑๗.๓๐ - ๑๗.๔๕ น.      ร้อยลำนำคนทำทาง จากชุมนุมวรรณศิลป์ มธ.
๑๗.๔๕ - ๑๘.๐๐ น.      พิธีมอบรางวัลการประกวดบทกวี “...ดังนั้น ฉันจึงเขียน”
                              โดย อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
๑๘.๐๐ - ๑๘.๑๐ น.      การอ่านบทกวี “..ดังนั้น ฉันจึงเขียน”
                              โดย ผู้ชนะการประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑-๒
๑๘.๑๐ - ๑๙.๓๐ น.      การเสวนา เรื่อง “ จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ : จิตสำนึกนอกขนบ?”
                              ผู้ร่วมเสวนา      - คุณวสันต์  สร้อยพิสุทธิ์
                                                  - คุณชมัยภร บางคมบาง
                                                  - เฉินซัน
                                                  - คุณอติรุจ ดือเระ
ร่วมเสวนาและดำเนินการโดย ดร.อภิชาติ  ดำดีMember
148 ศิษย์เก่า และ 45 บุคคลทั่วไป