"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรของกองทุนฯ  ประจำปีการศึกษา 2563


............................................          กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาในเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว กองทุนฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าทำกิจกรรมคัดสรร  ดังนี้


หมายเหตุ - ผู้สมัครนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง, มธ.ศูนย์พัทยา, ท่าพระจันทร์ แจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมคัดสรร(เพื่อยืนยันที่พักและการเดินทาง) ที่คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย โทรศัพท์ 086-542-5791 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

หมายเหตุ - ทั้งนี้
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรร ทุกคนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม คลิกลงทะเบียนทาง Google form Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป