"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรมปฏิบัติธรรม


                        แจ้งยกเลิกกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโควิดยังไม่แน่นอน กองทุนทำบุญวันเกิดฯ และชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 จึงยกเลิกการจัดอบรมธรรมะกับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท

1.วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2.วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ มธ.ศูนย์พัทยา

สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าอาหารกิจกรรมธรรมะที่พัทยาล่วงหน้ามาแล้ว ทาง สนง.ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จะโอนคืนเงินดังกล่าวให้ 


                                                         จึงขออภัยมาณ ที่นี้ด้วย
 
Member
144 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป