"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชวนติดตามเรื่องราวของ "ธรรมศาสตร์" ผ่าน 3 บทบาทของการเป็นผู้นำที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งตอกย้ำแล้วว่ากว่า 8 ทศวรรษ


 ชวนติดตามเรื่องราวของ "ธรรมศาสตร์"


ผ่าน 3 บทบาทของการเป็นผู้นำที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งตอกย้ำแล้วว่ากว่า 8 ทศวรรษ จนก้าวสู่ปีที่ 86 เต็มในวันนี้ 27 มิถุนายน 2563 "ธรรมศาสตร์" พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน


 


👩💻Learn - บทบาทของการเป็นผู้นำทางการศึกษารูปแบบใหม่


 


👨🏫Live - บทบาทของการเป็นผู้นำที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 


👨🎓Lead - บทบาทของการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคม


 


ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ที่ e-Book 📖 :


บันทึกธรรมศาสตร์ 2563  Thammasat University Annual Report 2020 https://online.fliphtml5.

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป