"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
24 มิถุนายน 2475 🇹🇭 วันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 24 มิถุนายน 2475 🇹🇭

วันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

.

เป็นวันที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบอบทางการเมืองการปกครองครั้งสำคัญ โดยคณะราษฎร ได้ทำการปฏิวัติสยาม ส่งผลให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

.

โดยภายหลังวันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เองนำมาซึ่งหลัก 6 ประการในประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 มีดังนี้

1. เอกราช: จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง

2. ปลอดภัย: จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก

3. เศรษฐกิจ: จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

4. เสมอภาค: จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรที่เป็นอยู่)

5. เสรีภาพ: จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ ดังกล่าวข้างต้น

6. การศึกษา: จะต้องให้การศึกษาแก่ราษฎรอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

.

โดยในเรื่องที่ 6 นี้นำมาสู่การก่อตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2477 นั่นเอง

---------

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่:

📚 เหลียวหลัง แลหน้า 85 ปี ธรรมศาสตร์

>> https://bit.ly/3hNJwYY📚 ผู้ประศาสน์การและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2556): ประวัติชีวิต ความคิด และการทำงาน

>> https://bit.ly/37Nmk8q


📚 ธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี

>> https://bit.ly/37N7u1J


📚 78 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2555) มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ

>> https://bit.ly/2YkMfRP


📚 ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่

>> https://bit.ly/2YYrtqg


📚 แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์

>> https://bit.ly/2NpGigd


📕"24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ; สถาบันพระปกเกล้า" https://goo.gl/ZPLwGZ


📘"คณะราษฎร ; สถาบันพระปกเกล้า" https://goo.gl/ejwuHw


#24มิถุนายน

#วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

-----------------

Facebook: Thammasat University Library

Website: www.library.tu.ac.th

Line@: @pridilibrary


Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป